160 km/h nie dla odcinka Skarżysko-Kamienna – Kielce

160 km/h nie dla odcinka Skarżysko-Kamienna – Kielce

Poseł Konrad Frysztak skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie połączenia kolejowego Centralnej Magistrali Kolejowej z linią Kielce – Fosowskie oraz remontu linii kolejowej Radom – Kielce.

W swojej interpelacji, poseł Frysztak nawiązał do informacji PKP Polskie Linie Kolejowe, które poinformowały o ułożeniu pierwszego odcinka toru na powstającej łącznicy Czarnca-Włoszczowa Północ.

– Nowa trasa połączy Centralną Magistralę Kolejową (linia nr 4) z linią Kielce-Fosowskie (linia 61). Dzięki tej inwestycji będzie możliwe stworzenie atrakcyjniejszej oferty połączeń międzyregionalnych m.in. w kierunku Warszawy i Łodzi. Przewidywany czas przejazdu w relacji Kielce-Warszawa to 2 godz. 20 min – cytuje komunikat zarządcy infrastruktury poseł Frysztak

Poseł zapytał więc czy jest planowane utworzenie połączeń Kielce – Warszawa z pominięciem Radomia?

– Obsługa ciągu z Kielc do Warszawy planowana jest z wykorzystaniem linii kolejowej nr 8 przez Skarżysko-Kamienna, Radom, Warkę, Piaseczno. Trasa ta zapewnia obsługę wyżej wymienionych ośrodków miejskich oraz możliwość nawiązania dogodnych połączeń skomunikowanych w Skarżysku oraz Radomiu – odpisał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Przedstawicie resortu przyznał jednocześnie, że w perspektywie kilku lat planowane jest uruchomienie z wykorzystaniem łącznicy Czarnca-Włoszczowa Północ dwóch par pociągów PKP Intercity pomiędzy Kielcami a Łodzią oraz obsługa połączenia Kielc z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

– Ze względu na dalszy czasowo termin uruchomienia tych połączeń: docelowe relacje, godziny kursowania oraz rodzaj taboru wykorzystanego do obsługi ww. połączeń nie są jeszcze ustalone i będą przedmiotem analiz podczas prac nad przyszłymi edycjami rozkładu jazdy – zaznaczył.

Poseł Frysztak  zapytał także czy jest planowana gruntowna modernizacja odcinka Kielce – Radom do prędkości pociągów 160/km/h?

Andrzej Bittel poinformował, że modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Kielce – Skarżysko-Kamienna planowana jest w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów”.

– Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji – dodał.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury przyznał jednocześnie, że wobec uwarunkowań geograficzno- ekonomicznych odcinka Skarżysko-Kamienna – Kielce, który biegnie przez obszar wyżynny o intensywnej rzeźbie terenu, zakłada się modernizację tego odcinka bez podniesienia prędkości do 160 km/h.

– Zakładana obecnie prędkość na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce ma wynosić 110 km/h – stwierdził  Bittel.

Jak dodał rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku Kielce – Skarżysko-Kamienna planowane jest wstępnie w II połowie 2023 r., co uzależnione jest od dostępności środków UE w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Odnosząc się do kwestii modernizacji odcinka Skarżysko-Kamienna – Radom, Andrzej Bittel poinformował, że przeprowadzono już na tym odcinku prace rewitalizacyjne, które pozwoliły na uzyskanie prędkości do 120 km/h.

– Kompleksowa modernizacja odcinka Radom – Skarżysko-Kamienna przewidziana jest do realizacji w ramach następnej perspektywy finansowej po 2027 r. Szczegółowy zakres przyszłej modernizacji tego odcinka będzie przedmiotem analiz studialnych – dodał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca 2020 r., PKP PLK otrzymały 17,7 mln zł netto dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację prac projektowych modernizacji linii kolejowej Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów.