ZNTK Mińsk Maz. wykona przeglądy P4 małopolskich Acatusów II

ZNTK Mińsk Maz. wykona przeglądy P4 małopolskich Acatusów II

Koleje Małopolskie rozstrzygnęły przetarg na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) i prac dodatkowych dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 32WE serii EN77. Prace wykonają Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego z Mińska Mazowieckiego.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik przeznaczył w sumie 29 864 400 zł brutto z czego na zamówienie podstawowe 23 162 745 zł brutto a na opcjonalne 6 701 655 zł brutto

Oferty złożyło trzech wykonawców:

Public Transport Service wyceniła swoją pracę na 27 133 800 zł brutto z czego 21 475 800 zł brutto w zamówieniu podstawowym (4 295 160,00 zł za jeden pojazd)  oraz 5 658 000 zł brutto w opcji. Firma zaproponowała 5 lat gwarancji na bezawaryjną pracę każdego EZT po wykonaniu P4, prac dodatkowych i na oprogramowanie.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego za wykonanie przedmiotu zamówienia chciały 17 474 450  zł brutto, co daje cenę 3 547590,60 za jeden skład w zamówieniu podstawowym oraz 751 124,10 zł w opcji. Również firma z Mińska Maz. dała 5 lat gwarancji na bezawaryjną pracę każdego EZT po wykonaniu P4, prac dodatkowych i na oprogramowanie.

Trzecią ofertę złożyło konsorcjum firm Serwis Pojazdów Szynowych oraz Serwis Pojazdów Szynowych Autoryzowana Stacja Obsługi Piotr Mieczkowski z ofertą o łącznej wartości 24 224 235 zł brutto co daje cenę 4 844 847 zł brutto na pojazd wliczając w to prawo opcji. Konsorcjum zaproponowało 48-miesięczną gwarancję.

Postępowanie miało burzliwy przebieg ponieważ Serwis Pojazdów Szynowych wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  Firma z Lisiego Ogona zarzucała przewoźnikowi naruszenie zasady nakazującej prowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości. Serwis Pojazdów Szynowych chciał usunięcia ze SIWZ wymogu wykazania wdrożeni międzynarodowego standardu zarządzania jakością w przemyśle kolejowym IRIS  na potwierdzenie posiadanych kompetencji lub uprawień ponieważ Koleje Małopolskie nie określiły w ramach opisu przedmiotu zamówienia żadnych wymogów jakościowych dotyczących przebiegu przeprowadzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z orzeczeniem z 15 grudnia 2020 r. KIO nakazała usunięcie tekstu o który wnioskował Serwis Pojazdów Szynowych a kosztami postępowania obciążyła przewoźnika.