Z. Konieczek: szanse i wyzwania…

Z. Konieczek: szanse i wyzwania…

W ramach Debaty „Stan i potrzeby rozwojowe kolei w Polsce” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego głos zabrał Zbigniew Konieczek prezes Newag S.A., który omówił  strategiczne kwestie odnoszące się do przyszłości kolei, w ramach europejskiej polityki Nowego Zielonego Ładu.

Jak czytamy w wypowiedzi Zbigniewa Konieczka, ekologizacja mobilności powinna być nowym sposobem na rozwój sektora transportu. Mobilność powinna opierać się na wydajnym i wzajemnie połączonym systemie transportu multimodalnego, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego, rozbudowaną infrastrukturę ładowania i tankowania dla pojazdów bezemisyjnych oraz dostawy paliw odnawialnych i niskoemisyjnych, a także czystszą i bardziej aktywną mobilność w bardziej zielonych miastach.

– Dokonując w przyszłości wyboru odpowiednich technologii w transporcie kolejowym z uwzględnieniem całego cyklu życia, należy priorytetowo traktować kryterium efektywności energetycznej – uważa prezes Konieczek.

Według szefa Newagu konieczna jest dalsza elektryfikacja transportu kolejowego, a w przypadkach, w których nie jest to opłacalne, należy zwiększyć wykorzystanie wodoru.

– Wraz z wdrożeniem czwartego pakietu kolejowego oraz poprzez otwarcie rynków kolejowych na konkurencję, przedsiębiorstwa kolejowe powinny lepiej reagować na potrzeby klientów i poprawiać jakość i efektywność kosztową swoich usług – dodaje Zbigniew Konieczek.

Zdaniem prezesa Newagu powinno się przystąpić do budowy planu działania mającego na celu rozwijanie długodystansowych i międzynarodowych usług kolejowego przewozu pasażerów. Plan powinien się opierać się na działaniach mających na celu zwiększenie prędkości najważniejszych połączeń między miastami dzięki lepszemu zarządzaniu zdolnością przepustową, skoordynowanemu tworzeniu rozkładów jazdy, tworzeniu puli taboru kolejowego i ukierunkowanemu rozwojowi infrastruktury mającemu na celu rozwinięcie nowych usług kolejowych, w tym połączeń nocnych.

– Należy ułatwić korzystanie z biletów na połączenia międzynarodowe oraz ich nabywanie. Należy wdrożyć środki regulacyjne, których celem będzie umożliwienie stworzenia innowacyjnych i elastycznych biletów, które będą łączyć różne rodzaje transportu i rzeczywiście umożliwią pasażerom podróżowanie „od drzwi do drzwi” – zaznacza przedstawiciel Newagu.

Według prezesa Konieczka, w Polsce widoczny jest niedobór infrastruktury do przeładunku, a w szczególności śródlądowych multimodalnych terminali, dlatego kwestii tej należy nadać najwyższy priorytet.

– Należy uzupełnić brakujące połączenia w multimodalnej infrastrukturze. Ponadto lepsze technologie przeładunku powinny zasadniczo przyczynić się do usprawnienia systemu transportu. Polska potrzebuje multimodalnej wymiany danych, a także inteligentnych systemów zarządzania ruchem we wszystkich rodzajach transportu – wymienia Konieczek

W ocenie prezesa Newagu, innowacyjne przedsiębiorstwa pokazały, że kolejowe przewozy towarowe mogą działać w niezawodny sposób i być atrakcyjne dla klientów. Wciąż jednak wiele krajowych przepisów i barier technicznych stanowi przeszkodę, jeżeli chodzi o wydajność.

– Kolejowe przewozy towarowe wymagają znacznego pobudzenia przez zwiększenie zdolności przepustowej, wzmocnienie koordynacji transgranicznej i współpracy między zarządcami infrastruktury kolejowej, lepsze ogólne zarządzanie siecią kolejową i wdrożenie nowych technologii takich jak automatyzacja pociągów – zaznacza szef nowosądeckiego producenta taboru kolejowego.

Według Konieczka, warunkiem większej automatyzacji kolei i zarządzania ruchem kolejowym będzie aktualizacja technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) z myślą o uwzględnieniu nowych technologii, takich jak sieć 5G i dane satelitarne, oraz zapewnieniu łatwej do modernizacji, wspólnej architektury systemu.

– Jest to potrzebne, by ERTMS mógł znaleźć się w centrum cyfrowego systemu kolejowego – zaznacza Zbigniew Konieczek.

Zdaniem prezesa Newagu należy również wspierać badania naukowe oraz wprowadzanie innowacyjnych i zrównoważonych technologii w transporcie.

 

Z całą wypowiedzią Zbigniewa Konieczka, prezesa zarządu Newag S.A.  można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.