Wytyczne UTK do raportów bezpieczeństwa i sprawozdań z utrzymania za rok 2019

Wytyczne UTK do raportów bezpieczeństwa i sprawozdań z utrzymania za rok 2019

Do 30 czerwca 2020 r. autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi są zobowiązani przekazać do Urzędu Transportu Kolejowego raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Natomiast certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe powinny złożyć sprawozdania z utrzymania za 2019 rok. UTK przygotował wytyczne, co raport i sprawozdanie powinny zawierać.

Na stronie internetowej Urzędu w katalogu Dokumenty do pobrania -> Sprawozdania -> Raport bezpieczeństwa -> Raport bezpieczeństwa / Sprawozdanie POU za rok 2019 dostępne są wytyczne do opracowania raportu w sprawie bezpieczeństwa i sprawozdania z utrzymania.

Raport w sprawie bezpieczeństwa stanowi podsumowanie skuteczności działań przedsiębiorców w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Powinien on również zawierać usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa, przedstawione w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Wzór formularza dotyczącego CSI za 2019 r. został zamieszczony w tym samym katalogu, razem z wytycznymi. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usług „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla przewoźników i zarządców infrastruktury.

Także do 30 czerwca certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe (POU) powinny złożyć sprawozdania z utrzymania za 2019 rok. Sprawozdania powinny dostarczać informacji o skuteczności przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS). Więcej informacji na temat sprawozdań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie wagonów towarowych znajduje się w karcie usług dla certyfikowanego POU „Złóż roczne sprawozdanie z utrzymania za poprzedni rok kalendarzowy”.

Podmioty, pełniące równocześnie funkcję przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, opracowują i przesyłają oddzielnie raport w sprawie bezpieczeństwa i sprawozdanie z utrzymania.