Wszystkie informacje dotyczące otwartego dostępu w jednym miejscu

Wszystkie informacje dotyczące otwartego dostępu w jednym miejscu

 Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego dostępna jest nowa podstrona dotycząca tematyki otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z pełnymi informacjami dotyczącymi procedury badania równowagi ekonomicznej.

Zamieszczone na nowej stronie informacje uwzględniają wprowadzone niedawno zmiany, czyli utratę mocy prawnej stosowanego od 2015 r. rozporządzenia wykonawczego oraz wymagania wynikające z nowego aktu prawnego. Każdy zainteresowany tematyką otwartego dostępu może zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które zostały przedstawione w bardziej przystępnej formie zestawu najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi (FAQ – otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych).

Przewoźnicy planujący uruchomienie nowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz podmioty uprawnione do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej znajdą najważniejsze informacje w jednym miejscu:

  • forma i terminy wnoszenia wniosków wraz z formularzami do pobrania,
  • procedura badania równowagi ekonomicznej,
  • ochrona poufności przekazywanych informacji,
  • opłaty z tytułu złożenia wniosku,
  • dotychczas złożone powiadomienia oraz
  • decyzje dot. otwartego dostępu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W listopadzie 2020 r. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił do konsultacji projekt poradnika „Powiadomienie aplikanta oraz metodyka badania równowagi ekonomicznej w postępowaniach w sprawie przyznania otwartego dostępu”. Opracowanie przybliża zasady prowadzenia przez Prezesa UTK postępowań dotyczących otwartego dostępu, w tym procedurę badania równowagi ekonomicznej. Do Urzędu wpłynęło 37 uwag o charakterze formalnym lub merytorycznym od 5 podmiotów. Po analizie zasadności zgłoszonych uwag, metodyka badania równowagi ekonomicznej zostanie opublikowana na stronie Urzędu w zaktualizowanej wersji.