Wspólna manifestacja OPZZ i FZZ dotycząca emerytur pomostowych

Wspólna manifestacja OPZZ i FZZ dotycząca emerytur pomostowych

19 października 2022 r. odbędzie się manifestacja organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych, podczas której nastąpi przekazanie Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej petycji dotyczącej uchylenia przepisu o emeryturach pomostowych, zakładającego ich stopniowe wygaszanie oraz poszerzenia wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. 

Manifestacja rozpocznie się o godzinie 11:00 przemarszem spod Pałacu Kultury i Nauki pod siedzibę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. O godzinie 12:30, po przemówieniach kierownictwa i przedstawicieli organizacji członkowskich zrzeszonych w OPZZ i FZZ, złożymy na ręce Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej petycję dotyczącą wprowadzenia oczekiwanych zmian w tym zakresie.

– Emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie obietnicy stworzenia strategii sektorowej,a także fakt, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych w pełni zasadnym – informują związkowcy

Wątpliwości konstytucyjne budzą również przepisy prawne, zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Prowadzi to do powstawania rażąco niesprawiedliwych sytuacji, w których zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, na takich samych stanowiskach i wykonujący taką samą pracę mają inną sytuację prawną, uzależnioną jedynie od daty podjęcia pracy.

Podczas manifestacji związki zawodowe zwrócą również uwagę na konieczność weryfikacji i poszerzenia katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz prac o szczególnym charakterze.