Wkrótce na linii WKD powstaną nowe biletomaty

Wkrótce na linii WKD powstaną nowe biletomaty

Warszawska Kolej Dojazdowa zawarła umowę na świadczenie usługi sprzedaży biletów za pośrednictwem automatów biletowych na linii WKD. Nowe urządzenia zastąpią automaty starej generacji, będące w użytku od 2012 roku. Umowę podpisano z Wykonawcą – firmą ASEC S.A. z siedzibą w Krakowie, wyłonionym na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach zawartej umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje we wskazanych przez spółkę WKD lokalizacjach, obejmujących perony wszystkich stacji i przystanków osobowych linii WKD, 30 szt. nowych automatów biletowych spełniających określone wymagania techniczne, niezawodności, funkcjonalne, w tym w zakresie pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenia, zapewniając możliwość dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych (blik, karty płatnicze stykowe, bezstykowe), będą posiadać dodatkowe specjalne oznakowanie dotykowe dla osób niedowidzących i niewidomych, prowadzące przez proces ich obsługi, obejmujące m.in. kontrastowy ekran, wlot monet, czytnik kart płatniczych, zasobnik wydawania reszty oraz biletów. Odpowiednia wysokość i kąt pochylenia monitora zapewnią pełne dostosowanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rozpoczęcie świadczenia usługi za pomocą dostarczonych automatów biletowych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 31.05.2020. Dostarczone i zamontowane we wskazanych przez spółkę WKD lokalizacjach urządzenia w całym okresie obowiązywania umowy będą stanowić własność Wykonawcy – jako podmiotu świadczącego usługę sprzedaży biletów.Obowiązki Wykonawcy obejmują również utrzymanie w sprawności wszystkich automatów biletowych m.in. poprzez zapewnienie usług serwisu eksploatacyjnego, technicznego i konserwacyjnego. Ponadto będzie on odpowiedzialny za wprowadzanie wszelkich zmian w funkcjonalności, oprogramowaniu i użytkowanych interfejsach według potrzeb, zaleceń, zasadności i w uzgodnieniu z WKD.

– Warszawska Kolej Dojazdowa rozwija system elementów i urządzeń infrastruktury, wykorzystujących do swojego bieżącego funkcjonowania odnawialne źródła energii. Automaty biletowe zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie zużywanej zamiennie energii konwencjonalnej. Faktyczny udział wytworzonej energii słonecznej za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych będzie na bieżąco monitorowany, co umożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozbudowę tego rodzaju systemu pozyskiwania „czystej” energii na innych elementach infrastruktury kolejowej w obrębie peronów przystankowych linii WKD – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Dostępność automatów biletowych bez jakichkolwiek barier pozostaje kluczowym warunkiem wyjściowym, zaś wykonywanie kolejnych czynności w procesie zakupu biletu powinno być możliwe w sposób jak najbardziej intuicyjny. Dzięki zawartej umowie Warszawska Kolej Dojazdowa realizuje dążenie do podwyższenia jakości i dostępności oferowanych usług, co w tym przypadku jest uwarunkowane zwiększeniem szybkości, funkcjonalności i niezawodności wykonywanych operacji związanych z wnoszeniem opłat za przejazdy.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy oraz optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej. Podejmowane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwem, komfortem oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności.