WKD podsumowała przewozy w pierwszym półroczu 2020 roku

WKD podsumowała przewozy w pierwszym półroczu 2020 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa zauważa, że po niemal dwumiesięcznym okresie głębokiego załamania kolejowych przewozów pasażerskich, monitorowana na bieżąco sytuacja w transporcie zbiorowym wykazuje tendencję stopniowego powrotu ku normalności. Pozwala to z ostrożnym optymizmem patrzyć w nadchodzącą przyszłość, w której powoli i systematycznie odbudowywane będą rola i znaczenie współczesnej kolei.

Według danych zgromadzonych za pierwsze półrocze 2020 roku z przejazdów pociągami na linii WKD skorzystało 2 517 319 pasażerów, tj. o 1 886 054 osoby mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, co oznacza spadek o 42,83%. Po pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku, w których utrzymane zostały obserwowane od kilku lat tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił bardzo trudny dla wszystkich czas, zarówno dla pasażerów, jak i personelu organizującego oraz realizującego usługi przewozowe w transporcie publicznym. Z uwagi na wprowadzone liczne restrykcje w związku ze stanem epidemii, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, w miesiącach marcu i kwietniu nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów.

Spadek liczby przewożonych pasażerów rozpoczął się od połowy marca br. i wahał się w zależności od pory dnia i relacji w przedziale od 75% do 90% (średnio ok. 85% dla całego dnia) w porównaniu do okresu sprzed stanu epidemii, w odniesieniu do najbardziej obciążonych kursów w dni powszednie. Spółka WKD była jednym z ostatnich przewoźników, którzy zadecydowali o ograniczeniu oferty przewozowej, dostosowując ją po odpowiednio długim okresie monitorowania, do rzeczywistego, znacznie niższego zapotrzebowania: zmiany dotyczące dni powszednich wdrożono od dnia 23 marca.

Przed stanem epidemii, w miesiącach styczniu i lutym br. liczba przewożonych pasażerów na linii WKD kształtowała się w przedziale 700-800 tys., co wpisywało się w trendy wzrostowe i kilkuprocentowymi zwyżkami potwierdzało, że z pociągów spółki korzysta coraz więcej osób. Marzec zakończył się wynikiem o połowę niższym (spadek o blisko 53%), natomiast w ciągu kwietnia przewozy pociągami WKD zostały zrealizowane z udziałem ok. 120 tys. pasażerów, ulegając obniżeniu o ponad 83% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. W kolejnym miesiącu, maju, odnotowano niemal dwukrotne odbicie – do poziomu ok. 207 tys. (o 73% mniej niż w maju roku ubiegłego). Wyniki przewozowe uzyskane w miesiącu czerwcu przekroczyły granicę 300 tys. pasażerów, co oznacza obniżenie o niespełna 56% w stosunku do rezultatu osiągniętego w poprzednim roku. Wyniki przewozowe osiągnięte w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiono na poniższych grafikach.

Przedstawiona tendencja oznacza, że pasażerowie systematycznie powracają do przejazdów koleją, która w tym trudnym okresie postawiła przede wszystkim na bezpieczeństwo. Stanowi ono wyznacznik dla wszelkich podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń.

Od początku stanu zagrożenia epidemicznego Warszawska Kolej Dojazdowa podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Początkowy, a zarazem najtrudniejszy okres obowiązywania ograniczeń, wymagał przeglądu istniejących lub wdrożenia nowych procedur związanych z systemem reagowania w stanie zagrożenia epidemicznego. Drugim równie istotnym elementem była konieczność szybkiego i kompleksowego wyposażenia w niezbędny sprzęt i środki bezpieczeństwa osobistego dla personelu, środków transportu oraz wszystkich obiektów pracy służących również do obsługi klientów.

Szereg podjętych działań i inicjatyw umożliwił zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności:

  1. Wszyscy pracownicy spółki, w tym personel związany bezpośrednio z obsługą podróżnych, zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itp., natomiast personel pokładowy (pojedynczy maszynista w odgrodzonym pomieszczeniu kabiny maszynisty) zaopatrzono w skafandry ochronne, maseczki twarzowe i rękawiczki ochronne.
  2. Wszystkie pomieszczenia służbowe, łącznie z kasami biletowymi i poczekalniami, wyposażono w środki dezynfekujące; tabor kolejowy oraz pomieszczenia służbowe podlegają bieżącej dezynfekcji i odkażaniu z wykorzystaniem ozonatorów; wprowadzono przemywanie peronów stacji środkami dezynfekującymi w systemie półzamkniętym.
  3. Tabor kolejowy wyposażono w informacje plakatowe i komunikaty dźwiękowe na temat konieczności zachowania wymaganych środków ostrożności, jak również informacje na temat dostępnej aktualnej liczby miejsc wewnątrz pojazdu.
  4. Wprowadzono ograniczenie dostępu do przycisków otwierania drzwi przez pasażerów, przy jednoczesnym otwieraniu i zamykaniu drzwi przez załogę pociągu

Spółka WKD na bieżąco dostosowuje ofertę przewozową do rzeczywistego zapotrzebowania. Przed stanem epidemii rozkład jazdy dla linii WKD przewidywał uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń, w okresie ograniczeń liczba ta uległa zmniejszeniu do 112 (ok. 40%). Po dwukrotnej modyfikacji rozkładu jazdy wprowadzonej od dnia 14 kwietnia (zwiększenie liczby pociągów do 116), a następnie od dnia 4 maja (zwiększenie do 122), zadecydowano o przywróceniu z dniem 18 maja podstawowej organizacji ruchu, bez jakichkolwiek ograniczeń (przywrócenie pełnego rozkładu jazdy nastąpiło po niespełna dwóch miesiącach). Krok ten był wynikiem obserwowanego powrotu pasażerów w miarę stopniowego wycofywania obostrzeń w funkcjonowaniu poszczególnych sektorów gospodarki oraz dotyczących przemieszczania się.

Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi wzrastających potoków przewozowych, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Podkreślić należy wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Prognozuje się, iż w miarę dalszej sukcesywnej redukcji ograniczeń, w proporcjonalnym zakresie możliwy będzie powrót do popytu na przewozy. Wiele zależeć będzie od tego, czy i w jaki sposób epidemia będzie się dalej rozwijać bądź ustępować. Spółka WKD oferuje standardową organizację przewozów, pozostaje równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Wpisują się również w dążenie do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich.