Węgiel, ropa i gaz liderami wśród towarów przewożonych koleją w III kw. 2022 r.

Węgiel, ropa i gaz liderami wśród towarów przewożonych koleją w III kw. 2022 r.

W III kwartale 2022 r. przewieziono razem 62,3 mln ton ładunków, wykonując pracę przewozową na poziomie 16 mld tonokilometrów. Największy udział stanowiła grupa węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny.

Wartość wykonanej pracy przewozowej w III kwartale 2022 r. jest najwyższa, biorąc pod uwagę wszystkie kwartały od początku publikowania statystyk w zakresie grup towarowych, tj. od 2016 r.

Porównując dane z trzecim kwartałem 2021 r. widoczny jest spadek masy o ponad 0,6 mln tony (-1%) przy wzroście pracy przewozowej o blisko 10,4%, tj. 1,5 mld tonokilometrów. Podczas gdy średnia odległość przewozu jednej tony w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 257 km, to w tym samym okresie w 2021 r. było to 231 km.

Kolej potrafi dostosować się do zmieniających się warunków, co pokazują zmiany przewozów w grupach towarowych. Do końca września 2022 r. w grupie produktów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa przewieziono ponad 4,6 mln ton. Jest to o ponad 62% więcej w stosunku do całego 2021 r. W tym okresie transport zbóż klasyfikowany w ramach tej grupy to 2,7 mln ton, co jest wynikiem zbliżonym do masy zbóż przewiezionych w ciągu czterech ostatnich lat. W III kwartale 2022 r. kolej zapewniała przewozy kruszyw, piasku, żwiru i to w wielkościach porównywalnych z rekordowym rokiem 2018. To wszystko pozwala patrzeć na kolej jako środek transportu, który ma potencjał w przewozie różnych grup towarów – związanych zarówno z branżą spożywczą, jak i z sektorem budownictwa czy energetyką. To co jest kluczowe, to zapewnienie wysokiej jakości i przewidywalności czasu transportu, zwiększenie prędkości przejazdu i bezpieczeństwo – komentuje wyniki grup towarów dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W III kwartale 2022 r. grupy o największym udziale stanowiły odpowiednio:

  • grupa węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny – 32,3% wg masy i 24,4% wg pracy przewozowej, co oznaczało przewóz 20,1 mln ton i zrealizowaną pracę przewozową na poziomie 3,9 mld tonokilometrów (w tym 19,9 mln ton i 3,8 mld tonokilometrów stanowiły przewozy samego węgla kamiennego). 75,1% masy ładunków z tej grupy było przewiezione w ramach komunikacji krajowej. Udział pracy przewozowej wykonanej w przewozach krajowych wyniósł 56,9%;
  • grupa rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa – 28,4% wg masy i 27,9% wg pracy przewozowej (17,7 mln ton oraz 4,5 mld tonokilometrów). Udział komunikacji krajowej dla tej grupy wyniósł 83,5% wg masy i 75,8% wg pracy przewozowej. W ramach tej grupy wyróżnione są dwie podgrupy – rudy żelaza, które stanowiły 10% wg masy i 17% wg pracy udziału w głównej grupie oraz podgrupa kruszywa, piasek, żwir, gliny (79% masy i 71% pracy przewozowej głównej grupy). W przypadku rud żelaza wystąpił spadek transportu, to w drugiej podgrupie odnotowano wartości zbliżone (99,8%) do rekordowego dla przewozów tej grupy III kwartału 2018 r.;
  • grupa koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi odpowiadała w III kwartale za 12,4% (7,7 mln ton) przewiezionej masy i 17,2% (2,8 mld tonokilometrów) wykonanej pracy przewozowej w transporcie towarów ogółem. 64,2% wg masy i 67,2% wg pracy przewozowej stanowił transport wewnątrz kraju;

Czwartą największą grupą przewożonych towarów była grupa towarów nieidentyfikowalnych, do której najczęściej przypisywane są przewozy intermodalne. Jej udział w przewiezionej masie wyniósł 9,1% i 12,1% wg wykonanej pracy przewozowej. W ramach tej grupy przewieziono 5,7 mln ton ogółem, a wykonana praca przewozowa była na poziomie 1,9 mld tonokilometrów. Kluczową dla tej grupy jest komunikacja międzynarodowa, zaś krajowa stanowi tylko 17,6% wg masy i 20,2% wg pracy przewozowej.