UTK ukarał PKP PLK za informacje pasażerską

UTK ukarał PKP PLK za informacje pasażerską

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, Marcin Trela,wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji  poinformował, że decyzjami administracyjnymi Urząd ukarał PKP Polskie Linie Kolejowe.

Marcin Trela przypomniał, że po zdarzeniach z marca 2023 r., które miały miejsce na Warszawskim Węźle Kolejowym, Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził trzy kontrole. Przedstawiciel Urzędu poinformował, że 24 lipca 2023 r. Prezes UTK wydał wobec PKP PLK decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i naruszeń. 20 października tego roku Prezes UTK, wobec PKP PLK, wydał decyzję administracyjną, na mocy której na zarządcę infrastruktury kolejowej nałożył karę pieniężną w wysokości 250 114 zł za zwłokę w wykonaniu decyzji z 24 lipca 2023 r.

Ta kara nie jest prawomocna, ponieważ zarządca 6 listopada wniósł odwołanie do sądu, natomiast decyzja jest już wydana i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przed Sądem Okręgowym w Warszawie – dodał Trela.

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji dodał, że toczy się również kolejne postępowanie administracyjne wszczęte wobec zarządu infrastruktury kolejowej, które nie zostało zakończone. Dotyczy ono stosowania przez PKP PLK bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, polegających na nie realizowaniu obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów.

Gromadzimy obszerny materiał dowodowy, dajemy też szansę zarządcy infrastruktury na przedstawienie wyjaśnień. To postępowanie administracyjne jeszcze nie zostało zakończone. Szacujemy maksymalny termin zakończenia tego postępowania (dotyczący nałożenia kolejnej kary pieniężnej) na I kw. 2024 r. – zaznaczył.

Przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego poinformował również, że w latach 2020-2023, Urząd prosił zarządcę infrastruktury o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących informacji pasażerskiej w 50 wystąpieniach.

Sześć postępowań zakończyliśmy decyzjami administracyjnymi. Łączna wysokość kar dotyczących obszarów informacji pasażerskich, nałożona na zarządcę infrastruktury kolejowej, wynosi 1,985 mln zł. Trzy postępowania administracyjne są jeszcze w toku – podkreślił Marcin Trela, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji.

Przypomnijmy, że z uwagi na liczne sygnały na temat utrudnień w kursowaniu pociągów po wprowadzeniu marcowej korekty rozkładu jazdy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wezwał zarządcę infrastruktury do udzielenia wyjaśnień i wskazując na konieczność wdrożenia pilnych działań naprawczych. W związku z utrudnieniami na WWK wykonano 3 kontrole:

 • Kontrola w zakresie prowadzenia ruchu na stacji Warszawa Zachodnia;
 • Kontrola w zakresie realizacji obowiązków zarządcy infrastruktury w odniesieniu do konstrukcji rozkładu jazdy, zmiany rozkładu jazdy, informacji pasażerskiej oraz stosowania obowiązującego regulaminu sieci;
 • Kontrola w zakresie bezpieczeństwa prac inwestycyjnych i prowadzenia ruchu.

Kontrole te zostały zakończone i wykazały nieprawidłowości dotyczące m.in.:

 • prowadzenia ruchu (błędy popełnione przez dyżurnych);
 • organizacji i ergonomii stanowisk pracy dyżurnych ruchu;
 • nadzoru nad prowadzonymi zapisami;
 • nadzoru nad dokumentacją posterunków ruchu;
 • zarządzania kompetencjami;
 • wykorzystania narzędzi systemu zarządzania bezpieczeństwem do realizowanych zadań;
 • przydzielenia przewoźnikom tras pociągów, których wykorzystanie był nierealne.

Zarządca został zobowiązany w wystąpieniach pokontrolnych do m.in.:

 • usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie;
  odjęcia działań systemowych zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości;
 • podjęcia działań zgodnie z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka, związanym z prowadzeniem działalności.