UTK przypomina o złożeniu sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych koleją

UTK przypomina o złożeniu sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych koleją

Przedsiębiorstwa wykonujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją lub czynności z nim związane mają obowiązek złożyć roczne sprawozdania z tej działalności. Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 upływa 28 lutego 2020 r.

Dane dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją zawarte są w części B sprawozdania. Znajdują się w niej objaśnienia pomocne przy wypełnianiu formularza. Dodatkowo należy pamiętać o kilku poniższych zasadach:

  • Na pierwszej stronie sprawozdania oprócz nazwy i adresu przedsiębiorstwa podaj numer telefonu – ułatwi to pracownikowi urzędu kontakt w razie pojawienia się pytań;
  • Zaznacz właściwe dla podmiotu określenie uczestnika przewozu;
  • Pamiętaj o wpisaniu klasy towaru niebezpiecznego pod nagłówkiem „Klasa”;
  • Ilości towarów niebezpiecznych podawaj zawsze w tonach;
  • Zwracaj uwagę na poprawność arytmetyczną podawanych danych;
  • Sprawdź podawane w sprawozdaniu dane o wielkości przewozów z danymi przekazanymi w ramach sprawozdawczości rynkowej. Wielkości w obu sprawozdaniach powinny być takie same;
  • Jeżeli składasz korektę sprawozdania, zaznacz to w pkt 4 formularza „Uwagi”;
  • Sprawozdanie – oprócz doradcy – podpisują osoby wskazane do reprezentowania przedsiębiorstwa (wpisane w KRS, CEIDG lub w innym odpowiednim rejestrze);
  • Jeżeli sprawozdanie podpisał pełnomocnik, wraz ze sprawozdaniem prześlij oryginał dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo do wykonania tej czynności. Możesz również przesłać kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym może swoje pełnomocnictwo poświadczyć samodzielnie za zgodność z oryginałem.
  • Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej na Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy. Opłata skarbowa wynosi 17 zł (Uwaga! Nowy numer rachunku bankowego!).

W przypadku przesłania sprawozdań pocztą o terminie złożenia decyduje data nadania w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. Nieterminowe złożenie sprawozdania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego podlega karze.