UTK przypomina o rocznym sprawozdaniu z przewozu towarów niebezpiecznych koleją

UTK przypomina o rocznym sprawozdaniu z przewozu towarów niebezpiecznych koleją

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że przedsiębiorstwa wykonujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją lub czynności z nim związane mają obowiązek składać roczne sprawozdania z tej działalności. Termin złożenia sprawozdania za rok 2020 upływa 28 lutego 2021 r. Nieterminowe złożenie sprawozdania podlega karze.

Formularz dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych koleją zawarty jest w części B sprawozdania. Znajdują się w niej objaśnienia pomocne przy wypełnianiu formularza. Dodatkowo należy pamiętać o kilku poniższych zasadach:

 • na pierwszej stronie sprawozdania oprócz nazwy i adresu przedsiębiorstwa podaj numer telefonu – ułatwi to pracownikowi urzędu kontakt w razie pojawienia się pytań;
 • zaznacz właściwe dla podmiotu określenie uczestnika przewozu;
 • pamiętaj o wpisaniu klasy towaru niebezpiecznego pod nagłówkiem „Klasa”;
 • ilości towarów niebezpiecznych podawaj zawsze w tonach;
 • zwracaj uwagę na poprawność arytmetyczną podawanych danych;
 • sprawdź podawane w sprawozdaniu dane o wielkości przewozów z danymi przekazanymi w ramach sprawozdawczości rynkowej. Wielkości w obu sprawozdaniach powinny być takie same;
 • jeżeli składasz korektę sprawozdania, zaznacz to w pkt 4 formularza „Uwagi”;
 • sprawozdanie powinno być podpisane przez doradcę oraz reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG lub innym odpowiednim rejestrze);
 • jeżeli sprawozdanie podpisał pełnomocnik, wraz ze sprawozdaniem prześlij oryginał dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo do wykonania tej czynności. Możesz również przesłać kopię
 • pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym może swoje
 • pełnomocnictwo poświadczyć samodzielnie za zgodność z oryginałem;
 • do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej, która wynosi 17 zł.

Od tego roku Prezes UTK udostępnił również możliwość złożenia sprawozdania za pośrednictwem systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo.