UTK przygotował poradnik określający wymagania na potrzeby uzyskania zezwolenia dla pojazdu

UTK przygotował poradnik określający wymagania na potrzeby uzyskania zezwolenia dla pojazdu

By wprowadzić pojazd kolejowy do obrotu nie wystarczy złożyć wniosek. Przed jego przesłaniem należy określić jakie wymogi obowiązują w stosunku do konkretnego pojazdu. Proces ten powinien być udokumentowany i składając wniosek należy potwierdzić wcześniejszą weryfikację wymogów.

By ułatwić wnioskodawcom przeprowadzenia tego procesu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował poradnik, w którym objaśnione zostały najważniejsze założenia działań prowadzących do określenia obowiązujących wymogów.

Art. 13 ust. 1 rozporządzenia 545/2018 stanowi, że wnioskodawca, przed przedłożeniem wniosku o wprowadzenie pojazdu do obrotu, realizuje proces określenia obowiązujących wymogów. W ramach tego procesu wszystkie niezbędne wymogi dotyczące projektu pojazdu w całym jego cyklu życia muszą zostać:

  • odpowiednio zidentyfikowane;
  • przypisane do funkcji albo podsystemów bądź zawarte w warunkach użytkowania lub innych ograniczeniach; oraz
  • wdrożone i zweryfikowane.

Proces określenia obowiązujących wymogów należy przeprowadzić w każdym przypadku. Przedłożenie dowodów potwierdzających weryfikację dotyczącą określenia obowiązujących wymogów, a także specyfikację oraz, w stosownych przypadkach, opis metodologii wymagane jest bezwzględnie w dokumentacji towarzyszącej wnioskowi o udzielenie pierwszego zezwolenia, nowego zezwolenia lub zezwolenia dla rozszerzonego obszaru użytkowania.

Poradnik do pobrania jest ze strony internetowej UTK.