UTK dopuścił prowadzenie szkoleń okresowych w formie e-learningu

UTK dopuścił prowadzenie szkoleń okresowych w formie e-learningu

W związku z trwającym stanem epidemii oraz wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących do 11 kwietnia 2020 r. prezes Urzędu Transportu Kolejowego dopuszcza w tym okresie możliwość realizacji pouczeń okresowych w formie zdalnej z wykorzystaniem określonych narzędzi do przeprowadzania szkoleń w formie e-learningu.

Formy kształcenia w formie zdalnej nie należy utożsamiać z samokształceniem. Szkolenia okresowe muszą być przeprowadzane w formie interakcji pomiędzy uczestnikami a instruktorem.

Przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej możliwe jest po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych i organizacyjnych. W szczególności należy zapewnić:

  • jednoczesne uczestnictwo w tym samym czasie uczestników szkolenia i instruktora prowadzącego szkolenie,
  • prowadzenie szkolenia w formie, w której zapewniona jest dwustronna łączność i możliwość zadawania pytań przez uczestnika szkolenia i udzielania odpowiedzi przez instruktora,
  • jednoznaczną identyfikowalność osób uczestniczących w szkoleniu,
  • weryfikację obecności w toku całego szkolenia,
  • monitorowanie postępu uczestnika w szkolenia (system powinien rejestrować aktywność uczestnika, np. czas korzystania z materiałów,
  • aktywność uczestnika w zadaniach interaktywnych, ścieżkę poruszania się po materiałach, itp.)
  • rejestrację przebiegu oraz czasu szkolenia w sposób uniemożliwiający ich późniejszą modyfikację,
  • możliwość późniejszego odtwarzania przebiegu szkolenia do celów kontroli Prezesa UTK,
  • po każdej części przeprowadzonego szkolenia należy przeprowadzić test weryfikujący stan wiedzy uczestnika szkolenia w zakresie zagadnień przekazanych w formie szkolenia zdalnego. Test powinien być zarchiwizowany do celów kontrolnych.

Ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów, które chcą przeprowadzić szkolenia w formie zdalnej powinny poinformować Prezesa UTK o każdorazowym przeprowadzeniu takiego szkolenia. Ośrodki szkolenia powinny również umożliwić UTK dostęp zdalny w celach weryfikacyjnych.