Uczniowie szkół współpracujących z PLK rozpoczęli wakacje

Uczniowie szkół współpracujących z PLK rozpoczęli wakacje

Przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, specjaliści budownictwa kolejowego oraz elektroenergetycy transportu szynowego z 51 szkół w Polsce mogą świętować swoje osiągnięcia. Za dobre wyniki w nauce przekazaliśmy 216 uczniom stypendia i możliwość pracy w Spółce.

W roku szkolnym 2023/24, PKP PLK współpracowały z 51 szkołami w całej Polsce. Od czerwca 2023 r. do tego grona dołączyły: Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach. Najwięcej stypendiów przyznaliśmy uczniom Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.

Co raz więcej szkół kształci kolejarzy

Uczniowie we współpracujących z PLK SA szkołach uczą się na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk. Szkoły chętnie podejmują z nami współpracę, uruchamiając nowe specjalizacje. Przykładem jest Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, które podpisało z PLK SA list intencyjny dotyczący współpracy i będzie kształcić przyszłych techników transportu kolejowego.

Od września br. spółka planuje jeszcze bardziej zaangażować się we współpracę ze szkołami poprzez regularne spotkania z uczniami oraz udział w lokalnych wydarzeniach edukacyjnych. PKP PLK zależy, aby była ona efektywna i satysfakcjonująca zarówno dla szkół, uczniów jak i spółki. Zarządca infrastruktury chce wspomóc szkoły w zakresie dostępu do nowych technologii oraz zapewnić uczniom gwarancje zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

PLK inwestują w profesjonalistów

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, przygotowując uczniów do zawodu. Uczniowie mają możliwość ćwiczeń na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia, a po zakończeniu edukacji – gwarancję zatrudnienia. Przekazujemy szkołom materiały dydaktyczne, a na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych udostępniamy elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Angażujemy się także w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.