Tylko Newag chce wykonać naprawy P4 lokomotyw PKP IC typu 18D

Tylko Newag chce wykonać naprawy P4 lokomotyw PKP IC typu 18D

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na wykonanie napraw na 4 poziomie utrzymania 10 lokomotyw manewrowych. Jedyną ofertę złożył producent z Nowego Sącza, który kilka lat wcześniej zmodernizował pojazdy SM42 do typu 18D.

Przewoźnik na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 22 628 784,14 zł brutto. Newag złożył ofertę w wysokości 22 402 937,10 zł brutto oraz udzielił rocznego okresu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę lokomotyw
po wykonanych naprawach.

Zakres naprawy, obejmuje wykonanie stałego zakresu naprawy, wg ramowego zakresu określonego w DSU, obejmującego przegląd, naprawę lub wymianę podzespołów i zespołów połączoną z częściowym ich demontażem oraz naprawą lub wymianą elementów zużytych bądź uszkodzonych oraz prac wykraczających poza stały zakres naprawy i uzupełnienie ewentualnych braków według potrzeb.

Umowa zostanie zawarta na okres do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania naprawy każdej z dostarczonych do naprawy lokomotyw w terminie do 65 dni roboczych.

PKP Intercity wymaga aby wykonawca udzielił rękojmi i gwarancji na pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez co najmniej 12 miesięcy, 18 miesięcy na malaturę (malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez całkowitego usunięcia starej powłoki z zastosowaniem powłoki antygraffiti) oraz 36 miesięcy na silnik spalinowy z prądnicą główną.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, przewoźnik kierować się będzie dwoma kryteriami: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga kryterium 85 pkt oraz okresem gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę lokomotyw po wykonanych naprawach – waga kryterium 15 pkt.

Przypomnijmy, że PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 10 lokomotyw spalinowych serii SU4210 typ 6DI. Prace wykona Newag.