Tylko 14 tys. zł zysku netto Kolei Dolnośląskich w 2020 r.

Tylko 14 tys. zł zysku netto Kolei Dolnośląskich w 2020 r.

Pandemia mocno odbiła się na finansach Kolei Dolnośląskich. W 2020 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży o ponad 31% mniejsze niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 14 639,31 zł wobec 1 932 303,80 zł w roku 2019.

W 2020 roku Koleje Dolnośląskie poniosły koszty w łącznej wysokości 241 243 177,91 zł, w tym koszty działalności operacyjnej w kwocie 231 845 103,05 zł.

Na przychody ze sprzedaży w wysokości 77 525 138,69 zł składały się sprzedaż biletów 55 838 140,71 zł, dotacje przedmiotowe z tytułu ulg ustawowych – 12 647 324,96 zł oraz pozostała sprzedaż w tym wpływy z UrbanCard, prowizje od sprzedaży biletów innych przewoźników i inne dodatkowe przychody – 9 039 673,02 zł

W 2020 roku przewoźnik uzyskał przychody ze sprzedaży niepokrywające poniesionych kosztów działalności operacyjnej, w wyniku czego odnotowano stratę ze sprzedaży w wysokości 154 319 964,36 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 164 717 998,56 zł z czego 123 565 054,26 zł dotacji i 41 152 944,30 z tytułu innych przychodów operacyjnych.

Zaplanowana na 2020 rok praca eksploatacyjna została wykonana na poziomie 7 906 738,409 pockm. Planowane przychody ze sprzedaży usług zostały wykonane w 121,95%, natomiast koszty działalności operacyjnej zrealizowano w 100,96%. W roku sprawozdawczym, w odniesieniu do wskaźników uzyskanych w roku 2019, odnotowano spadek liczby przewiezionych pasażerów o 35,14%, przy spadku pracy eksploatacyjnej zrealizowanej przez KD o 6,47%. W przeliczeniu na 1 pockm przychody ze sprzedaży spadły z 13,45 zł w 2019 roku do 9,80 zł w 2020 roku, tj. o 27,09%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania przewoźnika z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 25 387 561,52 zł

Koleje Dolnośląskie poinformowały, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2020 r. wyniosło 6 347,40 zł, a przeciętne wynagrodzenie zasadnicze 4 453,94 zł.