Trwa konkurs na stanowisko prezesa i członków zarządu PKP Cargo Terminale

Trwa konkurs na stanowisko prezesa i członków zarządu PKP Cargo Terminale

Rada Nadzorcza spółki PKP Cargo Terminale wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych i handlu, a także członka zarządu ds. organizacji produkcji.

Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Preferowani będą kandydaci spełniający poniższe oczekiwania:

 • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 150 osób,
 • doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednio lub pośrednio zespołami liczącymi co najmniej 20 osób,
 • doświadczenie w pracy w branży TSL,

Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia  przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie  umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Pisemne zgłoszenie kandydata należy składać w siedzibie spółki w Żurawicy, przy ul. Kolejowej 55 w terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

Otwarcie przez Radę Nadzorczą kopert ze zgłoszeniami nastąpi 22 czerwca 2023 r. o godz. 9:0. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie spółki PKP Cargo w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17 w dniu 29 czerwca 2023 r. w godzinach 10:00 – 11:00.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej dotyczyć będzie:

 • wiedzy o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa;
 • znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 •  znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
 • doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji danego członka zarządu spółki.