Trakcja szuka nowego prezesa

Trakcja szuka nowego prezesa

Rada Nadzorcza spółki Trakcja ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego. Jest to konsekwencja odwołania z tej funkcji Arkadiusza Arciszewskiego.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiada co najmniej 7-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  zna język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do siedziby spółki w terminie do 15 lipca 2024 r. do godz. 9:30.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki do 16 lipca 2024 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza może oceniać w szczególności:

  • wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych, spółek publicznych oraz spółek działających w grupie kapitałowej,
  • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych,
  • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki Dyrektora Generalnego,
  • znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki,
  • wiedzę w zakresie innych zagadnień, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Spółki.

Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

To już trzecie postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego spółki Trakcja w tym roku. Pierwszy konkurs zakończył się bez wyłonienia kandydata. W kwietniu Rada Nadzorcza spółki powołała Arkadiusza Arciszewskiego do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Trakcji z dniem 30 kwietnia 2024 roku.

Niestety, majowe problemy z prawem doprowadziły najpierw do zawieszenia Arkadiusza Arciszewskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Trakcji, a w konsekwencji do jego odwołania. Dodajmy, że były już prezes firmy zdecydowanie zaprzeczył oskarżeniom i wyraził nadzieję na szybkie oczyszczenie swojego imienia.

Obecnie pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu jest Andrzej Kozera. W skład zarządu Trakcji wchodzą także: