Trakcja podała wstępne wyniki za 2021 r.

Trakcja podała wstępne wyniki za 2021 r.

Zarząd Trakcji poinformował o wstępnych wynikach finansowych za IV kwartał 2021 roku oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Jak poinformował spółka, w IV kwartale 2021 r. zysk EBITDA wyniósł ok. 29 mln zł, zysku brutto ze sprzedaży 15,4 mln zł a przychody były na poziomie 249,8 mln zł. Zysk brutto wyniósł 61,8 mln zł.

W całym 2021 r. spółka szacuje przychody ze sprzedaży na 792,8 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży na 22,8 mln zł, EBITDA na 28,6 mln zł, a zysk brutto na 34,6 mln zł.

Jak podano w komunikacie, w wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

– W czwartym kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na EBITDA i zysk brutto Spółki był dodatni i wyniósł 2,17 mln. zł. – informuje zarząd Trakcji.

Ponadto na zaprezentowane powyżej szacunki wyników czwartego kwartału 2021 roku miały wpływ m.in.: uzyskanie przychodu z tytułu dywidendy od spółki zależnej AB Kauno Tiltai, w kwocie 45,347 mln zł oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. Oliwskiej w Warszawie za kwotę 25 mln zł.

Powyższe wstępne szacunki wyników finansowych nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta.

– Ponadto, powyższe szacunki wyników nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. W szczególności Spółka nie przeprowadziła dotychczas testów na utratę wartości inwestycji w jednostkach zależnych, w związku z czym nie zostały ujęte w zaprezentowanych szacunkowych wynikach Spółki ewentualne odpisy aktualizujące wartość inwestycji – podano w komunikacie.- Istotnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na szacunki wartości inwestycji, a tym samym na wynik testów na utratę wartości inwestycji, są rentowność realizowanych kontraktów budowlanych oraz przyjęty poziom stopy dyskontowej (przyjęty poziom EBITDA i WACC, który uzależniony jest m.in. od poziomu rynkowych stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2021 roku) – dodano.

Ostateczne wyniki finansowe Trakcji zostaną przekazane w dniu 31 marca 2022 roku.