Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK zostało przyjęte

Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK zostało przyjęte

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zostało przyjęte przez pełnomocnika rządu ds. CPK, wiceministra infrastruktury Marcina Horałę.

SSL obejmuje łącznie prawie 2 tysiące stron opracowań i załączników, których podstawą są korytarze dla nowych linii kolejowych, których długość sięgać będzie prawie 1800 km, a także dróg ekspresowych na terenie 630 gmin w różnych częściach Polski. W ramach dwóch etapów ogólnopolskich konsultacji mieszkańcy zgłosili prawie 160 tys. uwag i wniosków.

– To były dotychczas największe konsultacje społeczne przeprowadzone w Polsce. Liczba 160 tys. głosów oznacza taką skalę, jakby w sprawie inwestycji kolejowych i drogowych CPK wypowiedzieli się wszyscy mieszkańcy np. Bytomia albo Rybnika, a więcej niż Opola albo Płocka. Konsultacje SSL są dowodem na to, że działamy w sposób transparentny – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

– Publikacja SSL to kolejny istotny kamień milowy naszego projektu. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko pozwala spojrzeć na program inwestycyjny jako na pewną całość. Dziękujemy za wszystkie przesłane do nas uwagi. Dzięki nim nasze inwestycje będą lepiej dostosowane do oczekiwań społecznych i wymogów środowiskowych. Przy okazji już teraz zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje, które będą dotyczyć konkretnych lokalizacji przygotowywanych przez nas inwestycji. Głos mieszkańców i organizacji społecznych pozwala nam lepiej wypełnić postawione przed nami zadania – stwierdził Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

W lutym ubiegłego roku spółka CPK przedstawiła do konsultacji społecznych pierwszą wersję dokumentu, która zawierała plany korytarzy stanowiących ramy przestrzenne dla tzw. trasowań, czyli wyznaczenia proponowanych przebiegów dla nowych linii kolejowych, które zostaną ustalone na kolejnych etapach inwestycji, w szczególności w ramach przygotowywanych umów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

Podczas pierwszej tury uzgodnień SSL, które odbyły się między 10 lutego a 10 marca 2020 r., mieszkańcy i samorządowcy zgłosili ponad 146 tys. uwag. Na tej podstawie spółka CPK opublikowała w sierpniu ubiegłego roku raport, w którym odniosła się do zgłoszeń dotyczących korytarzy dla inwestycji CPK. Następnie projekt SSL poddany został strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w ramach której odbył się drugi etap konsultacji społecznych, który miał miejsce od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku. W trakcie tych działań mieszkańcy mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL, uwzględniającym część uwag z pierwszego etapu konsultacji, a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko. W efekcie do spółki CPK wpłynęło prawie 13 tys. kolejnych uwag i wniosków.

Inwestycje objęte w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym:

  • port lotniczy wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym,
  • kolejowe inwestycje towarzyszące, na które składają się nowe odcinki linii kolejowych i infrastruktura badawcza,
  • inwestycje drogowe, których budowa związana jest z powstaniem CPK,
  • pozostałe inwestycje towarzyszące, takie jak linie i stacje elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu i magazynowania paliw czy węzły przesiadkowe integrujące nowe stacje i przystanki kolejowe z transportem publicznym.

Przyjęcie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego znacząco przybliża spółkę CPK do etapu określenia lokalizacyjnych wariantów inwestycji, wystąpienia o decyzję środowiskową, a docelowo do projektowania. Podczas przygotowań do budowy kolejowych szprych CPK priorytetem jest zminimalizowanie wpływu inwestycji na ludzi i środowisko.

Kolejnym etapem będą konsultacje w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, których finalnym efektem będzie jeden wybrany wariant inwestorski jako kluczowy wkład do uzyskania decyzji środowiskowej.