Strajk ostrzegawczy w PKP Cargo?!

Strajk ostrzegawczy w PKP Cargo?!

Kolejne rozmowy mediacyjne prowadzone przez osiem organizacji związkowych z zarządem PKP Cargo nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Związkowcy zapowiadają przeprowadzenie w środę, 7 lutego 2024 r. w godzinach 10.00 — 12.00 strajku ostrzegawczego we wszystkich Zakładach spółki.

W środę 31 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne podczas którego Maciej Jankiewicz, członek zarządu ds. finansowych zaproponował możliwość wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w wysokości 430 zł od miesiąca grudnia 2023 r., w dwóch terminach płatności: 50% w terminie wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2024 r. oraz 50% w terminie wynagrodzenia za miesiąc luty 2024 r. Podkreślił jednak, że jego zamiarem nie jest wdrożenie dwóch równoległych podwyżek, wynikających z dwóch porozumień, zaznaczając jednocześnie, że propozycja ta wymaga uzgodnienia w pełnym gronie zarządu. W trakcie przerwy w mediacjach nie było jednak możliwości zwołania posiedzenia Zarządu w trybie natychmiastowym w celu omówienia propozycji Członka Zarządu ds. finansowych. Z kolei drugi Jacek Rutkowski, członek zarządu ds. handlowych poinformował, że nie ma pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań za 2023 r. i jednocześnie zaproponował wypłatę gratyfikacji w 2024 r. w kwocie do ustalenia z Organizacjami Związkowymi.

Organizacje związkowe zaproponowały spisanie projektu porozumienia, zawierającą propozycję p. Jankiewicza. Z uwagi na brak pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań za 2023 r. Jacek Rutkowski, odmówił parafowania takiego projektu porozumienia.

W związku z brakiem możliwości zawarcia porozumienia z Zarządem PKP Cargo w ramach mediacji sporu zbiorowego wszczętego w grudniu 2023 r., Związki Zawodowe będące stroną sporu powołały wspólny Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKRS).

W skład Międzyzwiązkowego Komitetu Referendalno-Strajkowego wchodzą:

  • Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce,
  • Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych,
  • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru,
  • Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych,
  • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego „Kontra”,
  • Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP,
  • Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP,
  • Związek Zawodowy Administracji PKP.

MKRS podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 7 lutego 2024 r. w godzinach 10.00-12.00 we wszystkich Zakładach Spółki dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, a także podjęto decyzję o przeprowadzeniu w dniach 5 — 19 lutego 2024 r. we wszystkich Zakładach Spółki Referendum Strajkowego w którym Pracownicy odpowiadać będą na pytanie:

Czy jesteś za podjęciem Strajku w przypadku braku porozumienia w sprawie wdrożenia z dniem 1 października 2023 r podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 400 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika?

Związkowcy oczekują, aby wszyscy pracownicy PKP Cargo otrzymali podwyżki zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień 1 października 2023 r.

Dodajmy, że strony ustaliły kolejny termin spotkania mediacyjnego na dzień 6 lutego o godz. 16:00.