Spółka CPK złożyła wniosek o decyzję środowiskową dla linii KDP Warszawa – Łódź

Spółka CPK złożyła wniosek o decyzję środowiskową dla linii KDP Warszawa – Łódź

Spółka Centralny Port Komunikacyjny złożyła wniosek o tzw. decyzję środowiskową (DŚU) dla 140-kilometrowego odcinka linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź.

Rekomendowany przebieg nowej linii został wybrany spośród czterech wariantów na podstawie analiz, w tym m.in.: społeczno-gospodarczych, ruchowo-eksploatacyjnych, technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Przeprowadzono również analizę kosztów i korzyści oraz analizę wielokryterialną. W efekcie spółka CPK dokonała wyboru optymalnego wariantu, który najlepiej połączył korzyści z różnych kategorii.

 – Z satysfakcją przyznaję, że w rekordowym tempie zrealizowaliśmy bardzo ważny etap nowej inwestycji. Spółka CPK złożyła pierwszy w historii wniosek o decyzję środowiskową dla najważniejszego elementu Programu Kolejowego CPK. To zdecydowany krok naprzód w ramach procesu inwestycyjnego – mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Ze względu na to, że linia kolejowa nr 85 Warszawa – Łódź będzie przebiegać przez dwa województwa, spółka CPK przygotowała dwa oddzielne raporty o oddziaływaniu na środowisko, a następnie złożyła dwa wnioski do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska: w Warszawie i w Łodzi. Pierwszy wniosek dotyczy odcinka od Warszawy Zachodniej do węzła kolejowego CPK, drugi zaś od węzła do stacji Łódź Fabryczna. Kolejne etapy procedur to uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a następnie pozwolenia na budowę. Harmonogram zakłada, że linia KDP zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność.

– Nasze harmonogramy są bardzo napięte, jednak udaje się nam ich dochować. Pracując ramię w ramię z wykonawcami STEŚ i inwentaryzacji przyrodniczych zespołowi CPK udało się w krótkim czasie przeprowadzić wszelkie analizy konieczne do uzyskania decyzji środowiskowej. Dzięki ciężkiej pracy naszych pracowników skrócenie terminów nastąpiło bez kompromisów w zakresie jakości przedłożonej dokumentacji – dodał Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Jednym z najważniejszych celów, którym służy procedura wydania DŚU, to przeprowadzenie inwestycji w taki sposób, żeby jak najmocniej zabezpieczyć dobrostan i zasoby środowiska. Służył temu m. in. szereg badań, które spółka przeprowadziła w ramach prac przygotowawczych.

– Badania dotyczyły terenów cennych przyrodniczo, obszarów zurbanizowanych i bogatych w obiekty zabytkowe. Prace nad dokumentacją obejmowały m.in. pomiary hałasu oraz wykonanie modelowania akustycznego. Analizy prowadził zespół złożony z kilkudziesięciu ekspertów różnych specjalności, w tym przede wszystkim z zakresu akustyki, wód powierzchniowych i podziemnych, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i projektowania mostowego – tłumaczy Justyna Mikołajczyk, koordynator projektów studialnych w Biurze Strategii i Planowania, Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego w spółce CPK.

W ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej RDOŚ przeprowadzi ustawowe obowiązkowe konsultacje społeczne. Dla proponowanych wariantów spółka CPK z własnej inicjatywy już wcześniej przeprowadziła konsultacje z samorządowcami i mieszkańcami wszystkich gmin, przez które przebiegają. Nie były one wymagane prawem, a wynikały z transparentności procedury inwestycyjnej. Zorganizowano w tym celu 25 otwartych spotkań konsultacyjnych oraz dwie tury spotkań z włodarzami 21 gmin. W tym czasie do CPK wpłynęło prawie 19 000 opinii i uwag, które wzięto pod uwagę w ramach analizy wielokryterialnej.

Warto dodać, że dla odcinka linii Warszawa – Łódź spółka CPK rozpoczęła już postępowanie wykonawcze w zakresie projektowania i trwa wybór projektanta dla tej trasy. Projekt Węzła CPK ujęty jest w odrębnym opracowaniu.