Rząd za państwowym egzaminem na maszynistę

Rząd za państwowym egzaminem na maszynistę

Rząd chce poprawić bezpieczeństwo transportu kolejowego i wprowadzić państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Obecnie maszyniści, jako jedyna grupa zawodowa spośród osób odpowiedzialnych za prowadzenie pojazdów, nie są objęci egzaminem państwowym. Nowe rozwiązanie pozwoli w obiektywny sposób ocenić zarówno umiejętności, jak i jakość szkolenia kandydatów na maszynistów.

Aktualnie, zarówno szkolenie jak i egzaminowanie na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty są realizowane przez ośrodek szkolenia i egzaminowania. Po zmianach, wprowadzony zostanie jednolity egzamin państwowy, który będzie przeprowadzany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Chodzi o egzamin na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, rozszerzony o część na symulatorze. Nowe rozwiązanie realizuje postanowienia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., w części dotyczącej transportu kolejowego.

Najważniejsze rozwiązania przyjęte przed Radę Ministrów dotyczą m.in.: rozdzielenia szkolenia i egzaminowania maszynistów. Szkoleniem zajmować się będą w dalszym ciągu ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, a egzaminy będą prowadzone przez egzaminatorów zatrudnianych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Dotychczasowe ośrodki szkolenia i egzaminowania staną się wyłącznie ośrodkami szkolenia.

Prezes UTK będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów w formie testów dla kandydatów na maszynistów, ubiegających się o licencję maszynisty. Będzie on również przeprowadzał egzaminy państwowe na świadectwo maszynisty, które składać się będą z części teoretycznej i praktycznej.

Utworzony zostanie rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, który będzie prowadzony przez Prezesa UTK.

Opłata za egzaminowanie kandydatów na maszynistów, ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty i świadectwa maszynisty, nie będzie mogła być wyższa niż równowartość 20 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale roku poprzedniego.

Zaproponowane rozwiązania wiążą się z projektem „Poprawy bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, realizowanego przez Prezesa UTK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.