Rząd przyjął projekt ustawy, która doprecyzowuje przepisy dotyczące opodatkowania gruntów kolejowych

Rząd przyjął projekt ustawy, która doprecyzowuje przepisy dotyczące opodatkowania gruntów kolejowych

Rada Ministrów przyjęła 2 listopada 2021 r. projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt doprecyzowuje zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o  grunty kolejowe. Dotyczy to w szczególności gruntów zajętych na prowadzenie działalności przez zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów obiektów infrastruktury usługowej.

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom samorządów dotyczącym uszczelnienia systemu zwolnień od podatku od nieruchomości w sytuacji wykorzystywania gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w obszarze, który nie jest  związany z kolejnictwem.

Najważniejsze rozwiązania

  • Doprecyzowany został zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, poprzez związanie go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej.
  • Jednocześnie wykluczona została możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktur usługowej.
  • W konsekwencji nowe przepisy wyeliminują nadużycia części przedsiębiorców, którzy nie prowadząc działalności zarządcy na rynku kolejowym, wykorzystują dotychczasowe prawo do unikania opodatkowania i powodują zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin.

Przypomnijmy, że w połowie września 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji projekt ustawy, która ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – w obszarze zwolnienia gruntów kolejowych, w szczególności zajętych na prowadzenie działalności podmiotów takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym.