Rozmowy w Polregio odłożone

Rozmowy w Polregio odłożone

Agencja Rozwoju Przemysłu wystąpiła do organizacji zawodowych działających w Polregio z propozycją wskazującą na możliwe rozwiązanie trwającego sporu zbiorowego w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przewoźnika. Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy wyraził zgodę na zmianę ustalonej daty spotkania mediacyjnego na dzień 12 kwietnia 2022 r.

Zmiana daty spotkania spowodowana jest deklaracją większościowego akcjonariusza o intensywniejszym zaangażowaniu się w rozwiązanie sporu poprzez poszukiwanie jego rozwiązań z pozostałymi akcjonariuszami na Konwencie Marszałków w dniu 7 kwietnia 2022 r.

– Spotkanie mediacyjne mające się odbyć w dniu 12 kwietnia 2022 r. traktujemy jako ostatnie spotkanie w ramach mediacji sporu zbiorowego, które powinno zakończyć się podpisaniem porozumienia płacowego lub protokołem rozbieżności – informuje Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy.

Przypomnijmy, że w październiku 2021 r. przedstawiciele związków zawodowych działających w Polregio rozpoczęli dialog społeczny z zarządem spółki. Strona społeczna oczekiwała wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w  wysokości 700 zł od 1 grudnia 2021 roku dla pracowników wynagradzanych zgodnie ZUZP.

W połowie stycznia 2022 r. w związku z brakiem porozumienia podczas kolejnego spotkania związki zawodowe poinformowały, że wszczynają pogotowie strajkowe i uruchamiają procedury referendum strajkowego.

Niestety w połowie lutego fiaskiem zakończyło się kolejne ze spotkań mediacyjnych pomiędzy, dlatego też związki zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, który miał się odbyć 2 marca 2022 r.  Mając jednak na uwadze sytuację na Ukrainie, Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w podjął decyzję o odłożeniu zaplanowanego strajku.

Po tej decyzji odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne, które mimo zawieszonej akcji protestacyjnej zakończyło się bez jakiegokolwiek progresu.

– Jeśli taki stan rzeczy nie zmieni się do 31 marca, podjęta zostanie decyzja o strajku generalnym w spółce – informował ZZM.

Stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wystosowała Agencja Rozwoju Przemysłu, która stoi na stanowisku, że pracownicy przewoźnika zasługują na adekwatne do ich wysiłku wynagrodzenia oraz podwyżki.

W połowie marca Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy napisał list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym opisano sytuację w Polregio.

W tym samym okresie spółka poinformowała, że utrzymuje rentowność i drugi rok z rzędu osiąga dodatni wynik finansowy na działalności podstawowej i dodatni wynik netto.