Rozmowy ministrów i komisarz ds. transportu w związku z pandemią Covid-19

Rozmowy ministrów i komisarz ds. transportu w związku z pandemią Covid-19

Koordynacja działań państw w związku z pandemią Covid-19 oraz znaczenie transportu dla rozwoju gospodarczego w czasie wychodzenia z kryzysu było szeroko omawiane na spotkaniu ministrów ds. transportu państw członkowskich UE i unijnej komisarz ds. transportu, Adiny Vălean, zorganizowanej przez prezydencję niemiecką w Radzie UE 8 października 2020 r. W spotkaniu uczestniczyli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Podczas spotkania unijni ministrowie przeprowadzili debatę nad planem awaryjnym dla europejskiego sektora transportu towarowego w czasie pandemii i kryzysu, celem wypracowania niezawodnych i solidnych mechanizmów koordynacji na rzecz zapewnienia niezakłóconych łańcuchów dostaw.

Ministrowie poparli przygotowanie przez Komisję Europejską planu awaryjnego dla transportu towarowego, uznając za warte rozważenia opracowanie także podobnego planu dla transportu pasażerskiego.

W swoim wystąpieniu minister Adamczyk popierając przygotowanie planu zwrócił uwagę na potrzebę koordynacji podejścia na poziomie Unii, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk stosowanych w państwach.

– Należy unikać wszelkich ograniczeń i utrudnień w swobodnym przepływie towarów i pracowników transportu, a podczas pandemii lub innego kryzysu niezbędna infrastruktura i usługi transportowe muszą pozostać funkcjonalne – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

W kontekście prac nad planem awaryjnym minister Adamczyk zaapelował do Komisji Europejskiej, aby dokonała przeglądu obowiązujących aktów prawnych, w tym Pakietu Mobilności I, ponieważ szereg wymogów w nim określonych może znacząco utrudnić efektywne funkcjonowanie transportu drogowego w sytuacji kryzysowej. Stanowisko polskie poparł szereg państw.

– Niektóre rozwiązania Pakietu Mobilności I nie sprawdzą się w sytuacjach kryzysowych, a wręcz mogą zaszkodzić europejskiemu transportowi w czasie kryzysu. Dopuszczenie dodatkowych elastyczności, wprowadzanych z poszanowaniem bezpieczeństwa na drogach, wpłynęłoby korzystnie na płynność dostaw towarów i ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii – zauważył minister Andrzej Adamczyk.

Konkluzja z debaty Rady UE będzie impulsem do dalszych działań na rzecz zwiększenia gotowości sektora transportu na przyszłe pandemie.

Podczas wideokonferencji Komisja Europejska przedstawiła również informacje ws. nowego projektu legislacyjnego dotyczącego Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES).

Minister Andrzej Adamczyk wyraził oczekiwanie, że projekt reformy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej stanie się bardzo istotnym elementem odbudowy ruchu lotniczego po pandemii. Wskazał także, że w celu właściwej oceny przedstawionych rozwiązań niezbędne jest przygotowanie oceny skutków projektowanych przepisów, co w tym przypadku nie miało miejsca.

– Przygotowanie analizy skutków wpływu wydaje się być koniecznym warunkiem w pracach legislacyjnych nad każdym ważnym projektem. Pozwoliłoby to na uniknięcie wielu wątpliwości na wcześniejszym etapie i podejmowanie adekwatnych decyzji – powiedział minister Andrzej Adamczyk.