RN Cargotor ogłosiła konkurs na stanowiska w zarządzie spółki

RN Cargotor ogłosiła konkurs na stanowiska w zarządzie spółki

Rada Nadzorcza spółki Cargotor ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa oraz Członka Zarządu ds. operacyjno-inwestycyjnych.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. operacyjno-inwestycyjnych może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,  posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu dodatkowo powinien posiadać doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 100 osób, posiadać doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednio lub pośrednio zespołami liczącymi co najmniej 15 osób, posiadać doświadczenie w zakresie rachunkowości i księgowości spółek prawa handlowego, posiadać znajomość zasad i procedur korporacyjnych funkcjonujących w spółkach handlowych;

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjno-inwestycyjnych dodatkowo powinien posiadać doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 100 osób, posiadać doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednio lub pośrednio zespołami liczącymi co najmniej 15 osób, posiadać wiedzę i doświadczenie w kreowaniu, ocenie i realizowaniu strategii działalności przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych, posiadać znajomość zasad i procedur korporacyjnych funkcjonujących w spółkach handlowych.

Dodatkowym atutem Kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. operacyjno-inwestycyjnych będzie posiadanie dyplomu ukończenia studiów Master of Business Administration (MBA).

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Cargotor w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. Termin przyjmowania Zgłoszeń upływa dnia 20 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00.

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności zagadnienia z zakresu: działalności spółki oraz o sektorze, w którym Cargotor działa, zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzi, zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu ds. operacyjno-inwestycyjnych Cargotor.