Rafamet podsumował wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.

Rafamet podsumował wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.

Przychody ze sprzedaży GK Rafamet w I kwartale 2021 roku wynosiły 21,9 mln zł i był niższe o 13,1% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka dominująca Rafamet S.A. za I kwartał 2021 roku uzyskała dodatni wynik finansowy netto w wysokości 379 tys. zł (w porównywalnym okresie ubiegłego roku Spółka wykazała stratę netto w wysokości 656 tys. zł.). Większą część swoich przychodów w pierwszym kwartale br. tj. 81,7% Rafamet S.A. zrealizowała na rynkach zagranicznych.

Na wyniki Grupy Rafamet miał wpływ COVID-19 oraz kilka zdarzeń nadzwyczajnych. Spółki Grupy odczuwają jego skutki (kwarantanny, zwiększona absencja chorobowa pracowników, koszty profilaktyki COVID-19, etc., opóźnienie dostaw materiałów, drastyczny wzrost cen stali), jednak skala oddziaływania tego zjawiska była w pierwszym kwartale br. umiarkowana.

– W analizowanym okresie spółki GK Rafamet kontynuowały produkcję oraz realizację zawartych kontraktów produkcyjnych, starając się eliminować zakłócenia w realizacji kontraktów wynikające z restrykcji COVID-19 oraz poważnej awarii pieca odlewniczego z końca roku 2020. – mówi E. Longin Wons, Prezes Zarządu Rafamet S.A.

– Sygnały dochodzące z rynków tak zagranicznych, jak i krajowego wskazują na stopniową stabilizację sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, co jest oczywiście budujące i napawa optymizmem. Rok 2021 jest okresem trudnym w kontekście precyzyjnego lokowania zdolności produkcyjnych a także ludzkich oraz selekcjonowania wypłacalnych płatników – tłumaczy Prezes E. Longin Wons – Zamknięcie lub ograniczenia swobodnego przepływu towarów i ludzi w następstwie COVID-19 może powodować wzrost ryzyka przedkładania przez klientów lokalnych dostaw nad zagranicznymi na wybranych rynkach sprzedaży obrabiarek – informuje E. Longin Wons.

Prezes Zarządu Rafamet S.A. zaznacza, że spółka ma zagwarantowany portfel zamówień na rok bieżący. Ogromny wzrost zamówień jest obserwowany także na wyroby Odlewni Rafamet, co powoduje, że Grupa Kapitałowa stale poszukuje możliwości zwiększania skali kooperacji produkcyjnej, zwiększania własnych zdolności wydziałów obróbki mechanicznej poprzez zakupy maszynowe oraz podnoszenia poziomu zatrudnienia na wydziałach produkcyjnych.