Przewozy pasażerskie na linii WKD w latach 2002-2020

Przewozy pasażerskie na linii WKD w latach 2002-2020

Warszawska Kolej Dojazdowa w ciągu 2021 roku zamknie okres 20 lat samodzielnej działalności gospodarczej, zapoczątkowany z dniem 01.07.2001. Od tego momentu spółka, łącząc funkcje operatora oraz zarządcy infrastruktury, podjęła szereg działań zaznaczających swoją odrębność i budujących swoją lokalną pozycję, w szczególności poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Działania te prowadzono początkowo jako podmiot należący do Grupy PKP, a od 2007 roku w całości należący do jednostek samorządu terytorialnego, spośród których aktualnie blisko 98% posiada Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Warszawska Kolej Dojazdowa od momentu rozpoczęcia działalności jako samodzielny podmiot, znacząco wzmocniony dzięki przejęciu przez nowego właściciela stara się aktywnie działać na rzecz społeczności zamieszkujących rejon, który obsługuje. Kształtuje także wizerunek przedsiębiorstwa rozwijającego się i dbającego o interesy pracowników i klientów. W pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowania spółki zapoczątkowano realizację wielokierunkowego programu naprawy i modernizacji infrastruktury. Spółka pozostawała otwarta na nowe rozwiązania poprzez współpracę z innymi operatorami bądź organizatorami przewozów: Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, spółką Koleje Mazowieckie czy Związkiem Samorządowych Przewoźników Kolejowych.

Gwarancję stabilnego i pewnego finansowania podstawowej działalności spółki WKD w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich stanowi podpisana 19 maja 2009 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego wieloletnia umowa ramowa, której okres obowiązywania w drodze aneksu został wydłużony do 2030 roku. Misją spółki jest świadczenie usług przewozowych na linii WKD na najwyższym poziomie, spełniającym oczekiwania klientów, a więc szybki, komfortowy i bezpieczny przewóz pasażerów. Gwarancje udzielane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako właściciela większości udziałów spółki WKD umożliwiły na przestrzeni mionionych lat podjęcie szeregu działań inwestycyjnych na znacznie szerszą skalę, kluczowych dla jej dalszego funkcjonowania, wśród których na czołowych miejscach postawiono inwestycje w zakresie pozyskania nowego taboru, zabudowy nowej bądź modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej – z udziałem wsparcia z programów krajowej oraz zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej.

Spółka WKD ściśle współpracuje z Samorządem Województwa Mazowieckiego. dążąc do osiągnięcia jak najmocniejszej pozycji na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji warszawskiej oraz do wzrostu konkurencyjności poprzez kształtowanie jak najbogatszej oferty przewozowej, zarówno w odniesieniu do sukcesywnie i konsekwentnie zwiększanej oferty przewozowej w wymiarze ilościowym i jakościowym, jak i sprostaniu rosnącym wymaganiom pasażerów.

Zrealizowane w ciągu minionych 20 lat przez WKD działania stanowiły jeden z istotnych etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego, w ramach kluczowych elementów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Efekty podjętych działań wpłynęły bezpośrednio na poprawę komunikacji we wszystkich gminach, przez które przebiega linia WKD – poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Systematycznie zwiększała się spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna tego obszaru, jak również względem centralnego ośrodka aglomeracji, m.st. Warszawy. Nakłady na inwestycje w spółce WKD w latach 2001-2020 przekroczyły 500 mln PLN (brutto), z czego ponad 75% środków wydatkowano na zakupy i modernizację taboru, zaś 95% ogółu wydatków inwestycyjnych poniesiono w latach 2012-2020.

Wszystkie realizowane działania przekładały się w kolejnych latach na systematyczny, stabilny wzrost liczby przewożonych pasażerów i uzyskiwanych z tego tytułu coraz wyższych przychodów, jak również znaczące wzbogacenie oferty przewozowej w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Liczba przewożonych pasażerów w pierwszych pełnych latach kalendarzowych samodzielnej działalności gospodarczej WKD, tj. 2002-2003 wzrosła z poziomu niewiele ponad 6 mln do blisko 9 mln w rekordowym 2019 roku (wzrost o ok. 50%). Temu znakomitemu wynikowi towarzyszyły: zwiększenie liczby uruchamianych w dni powszednie pociągów: od 98 w 2001 roku do 192 w 2020 roku (wzrost o ok. 96%) oraz wzrost ilości przejeżdżanych przez pociągi kilometrów: od 1,02 mln w 2001 roku do 1,7 mln w 2020 roku (wzrost o 67%).

Poprawa jakości i komfortu świadczonych usług, wzrost bezpieczeństwa, rozwój oferty w wymiarze ilościowym – to wszystko udało się zrealizować, aby być możliwie najlepiej przygotowanym w perspektywie rozpoczynającej się kolejnej dekady, stawiającej nowe wyzwania, takie jak m.in. budowa drugiego toru linii kolejowej WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, czy przebudowa stacji Warszawa Zachodnia – planowane w latach 2021-2023.

Podsumowanie minionego bardzo trudnego w obszarze pasażerskich wyników przewozowych 2020 roku niestety skłania do podjęcia pewnej weryfikacji możliwości i perspektyw rozwojowych dla dalszej sprawnej i niezakłóconej działalności. Ubiegły rok 2020 okazał się najtrudniejszy dla spółki w całym blisko 20-letnim okresie samodzielnej działalności gospodarczej. Według zgromadzonych danych z pociągów spółki WKD skorzystało mniej pasażerów w porównaniu z rekordowym w historii przedsiębiorstwa rokiem 2019. Przewozy w 2020 roku zamknęły się na poziomie 4 615 738 pasażerów, co jest rezultatem o 47,53% niższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, a także o ponad 30% niższym w stosunku do pierwszego pełnego roku kalendarzowego działalności gospodarczej.

Po pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, w których utrzymane zostały notowane od kilku lat bardzo obiecujące, wysokie tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił niezwykle trudny dla wszystkich czas, zarówno dla podróżnych, jak i personelu organizującego oraz realizującego usługi przewozowe w transporcie publicznym. Z uwagi na wprowadzone liczne restrykcje w związku ze stanem epidemii COVID-19, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, od przełomu I i II kwartału, tj. od końca marca do połowy maja br. nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów. W połowie roku przewozy pasażerskie wzrosły, jednak w IV kwartale 2020 roku w związku z drugą falą pandemii COVID-19, w którym przywrócono większość obowiązujących w okresie wiosennym obostrzeń, nastąpiło głębokie odwrócenie się tendencji wzrostowych. Wyniki przewozowe na linii WKD osiągnięte w ciągu 2020 roku w zestawieniu z okresem 2002-2019 przedstawiono na poniższej grafice.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Szczególne znaczenie w tym zakresie miały również podjęte te działania, które uchroniły spółkę WKD przed jeszcze większym spadkiem popytu na oferowane usługi przewozowe.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Stanowi ono wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń, w powiązaniu z aktywnymi działaniami na rzecz walki z epidemią COVID-19.