Przewozy grup towarów w II kwartale 2020 r.

Przewozy grup towarów w II kwartale 2020 r.

W II kwartale 2020 r. nadal widoczny był wpływ epidemii koronawirusa na transport. Przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 51 mln ton. Rok do roku, oznacza to spadek o 7,3 mln ton (12,5%). Jednak w różnych grupach towarowych zmiany wyglądały inaczej. Spadki zauważalne były w grupach takich jak węgiel czy rudy metali, wzrastały np. przewozy intermodalne.

Przy porównaniu II kwartału 2020 r. do II kwartału 2019 r. widoczny jest spadek masy i pracy przewozowej w pięciu kluczowych grupach, tradycyjnie związanych z przewozami kolejowymi:

  • Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny – spadek wyniósł 14% wg masy i 20,4% wg pracy przewozowej. Wartość masy dla tej grupy osiągnęła niecałe 18 mln ton, z czego blisko 98% stanowił przewóz węgla kamiennego. Udział węgla kamiennego w tym okresie wynosił więc niewiele ponad 1/3 przewozów towarowych (35,4%). Na taki wynik z pewnością wpływ miało zmniejszone zużycie energii w okresie II kwartału. Praca przewozowa dla tej grupy to 2,7 mld tonokilometrów,
  • Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa, dla której to grupy spadek wyniósł odpowiednio 18,4% i 22,8% wg masy i pracy przewozowej. W II kwartale przewieziono blisko 13,9 mln ton, zaś praca przewozowa wyniosła 3,3 mld tonokilometrów,
  • Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej – masa przewiezionych towarów w ramach tej grupy to 5,7 mln ton, zaś praca przewozowa wyniosła 2,1 mld tonokilometrów, co przełożyło się na spadki odpowiednio wg masy i pracy przewozowej o wartości: 17,7% oraz 16%,
  • Chemikalia, produkty chemiczne – spadek wg masy i pracy przewozowej odpowiednio 7,3% oraz 8,1%. W drugim kwartale w ramach tej grupy przewieziono 2,4 mln ton oraz 0,8 mld tonokilometrów,
  • Metale, wyroby metalowe gotowe – masa przewiezionych ładunków w ramach tej grupy to 2,1 mln ton, zaś praca przewozowa 0,5 mld tonokilometrów. Spadki w porównaniu z II kwartałem 2019 r. to odpowiednio 12,1% oraz 11%.

– Wpływ pandemii, choć w mniejszym stopniu niż w przewozach pasażerskich, widoczny był również w wynikach przewozów towarowych. Potwierdza to jeden z najniższych wyników kwartalnych w przewozie masy. Pomimo działań podejmowanych w celu minimalizacji wpływu pandemii, odnotowano spadek parametrów masy i pracy przewozowej dla tak ważnych grup jak te związane z surowcami energetycznymi, produktami hutnictwa czy na potrzeby zakładów chemicznych. W znaczącym stopniu zmniejszyły się również przewozy sektora automotive. Zarazem warto zauważyć utrzymujący się trend wzrostu przewozów z grup do których kwalifikowane są ładunki skonteneryzowane. Potwierdza to bardzo dobre wyniki przewozów intermodalnych za II kwartał 2020 r. – komentuje wyniki dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Pierwsze półrocze charakteryzowało się w dużym stopniu zmianami w udziale rynku poszczególnych grup. W największym stopniu spadek dotyczył dwóch kluczowych pod względem podstawowych parametrów grup. Udział grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny jest za okres I półrocza niższy o blisko 3 punkty procentowe w porównaniu do udziału odnotowanego na koniec 2019 r. Podobnie jest w przypadku przewozów kruszyw. Jednakże cześć grup zanotowała wzrost wartości. Jedną z takich grup o udziale w rynku przekraczającym 1 % w masie i pracy jest grupa wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych. Na wzrost wpływ miały przewozy cementu, wapna i gipsu. W stosunku do I półrocza 2019 r. przewieziono ich o 22,1% więcej.

– Sytuacja związana z koronawirusem wymaga zmiany spojrzenia na transport towarów koleją. Jednym z wariantów rozwoju sytuacji może być ograniczenie zapotrzebowania na przewozy w niektórych grupach. Dlatego trzeba tworzyć warunki dla przewoźników mające na celu wejście na nowe rynki i rozwój przewozów towarów, które dotychczas realizowane były głównie transportem samochodowym – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe dane dotyczące przewozów wg grup towarowych za I i II kwartał 2020 r. dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Analizy i monitoring rynku > Statystyka przewozów towarowych.

Klasyfikacja używana w sprawozdaniach statystycznych dotyczących przewozów grup towarów pochodzi z Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1304/2007 z 7 listopada 2007 r.