Prezes UTK w składzie Rady do Spraw Akredytacji

Prezes UTK w składzie Rady do Spraw Akredytacji

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Mateusz Morawiecki z dniem 6 października 2021 roku powołał dr. inż. Ignacego Górę – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w skład Rady do Spraw Akredytacji.

Rada ds. Akredytacji jest organem Polskiego Centrum Akredytacji utworzonym na mocy ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. Do zadań Rady należy opiniowanie stanu i kierunków rozwoju akredytacji, a także działalności merytorycznej Polskiego Centrum Akredytacji. Rolą powołanych przedstawicieli jest opiniowanie oraz zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania członków Komitetu Odwoławczego, jak również opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysku Centrum.

Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. PCA prowadzi ocenę i potwierdza kompetencje laboratoriów badawczych, wzorcujących, a także jednostek certyfikujących systemy zarządzania, wyroby, osoby, jednostek inspekcyjnych oraz innych podmiotów gospodarczych lub osób działających w systemie oceny zgodności. Podstawą oceny są międzynarodowe normy, a potwierdzeniem kompetencji jest certyfikat akredytacji.

Polskie Centrum Akredytacji jest też sygnatariuszem wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak:

  • IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement)
  • ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement)
  • EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral  Agreement)