Prawie 500 mln zł straty PKP PLK w 2020 r.

Prawie 500 mln zł straty PKP PLK w 2020 r.

W 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe założyły poniesienie straty netto na poziomie 284,8 mln zł. Uwarunkowania gospodarcze i realia rynkowe przesądziły o osiągnięciu gorszych wyników niż planowane. Spółka w 2020 r. poniosła stratę netto w wysokości 491,61 mln zł wobec 176,746 mln zł straty w  2019 r.

Jak tłumaczy zarządca infrastruktury, do uzyskania wyższej straty netto o 206,74 mln zł niż planowano przyczyniła się przede wszystkim wygenerowana strata na działalności finansowej w kwocie 369,83 mln zł, wynikająca głównie z wystąpienia ujemnych różnic kursowych w kwocie 406,74 mln zł.

– Ujemne różnice kursowe są następstwem spadku kursu złotego względem EUR, tj. waluty, w której spółka posiada kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym – tłumaczy PKP PLK

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2020 r. wyniosły 6,755 mld zł z czego 1,926 mld to przychody wynikające z udostępniania linii kolejowych. Przychody były wyższe o 404,869 ml zł względem roku 2019 r.

Spółka poniosła w 2020 r. wyższe koszty operacyjne niż w roku 2019 o 6,7%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 mld zł względem 7,510 mld w 2019 r.

Podobnie jak w 2019 r., największy udział w kosztach ogółem stanowiły koszty pracy, tj. wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń  – 2,671 mld zł

– W 2020 r. wyższe koszty pracy to efekt: wzrostu wynagrodzenia minimalnego od dnia 1 stycznia 2020 r., będącego podstawą do wypłaty dodatków: funkcyjnego, za pracę w nocy, za pracę w warunkach niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych, zmiany podstawy wynagradzania pracowników wynagradzanych według oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wdrożonych w 2019 r., których skutki przenoszone są na kolejne lata oraz zmiany zasad wypłaty nagród z okazji Święta Kolejarza – wymienia spółka w sprawozdanie zarządu z działalności PKP PLK

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w spółce kształtowało się na poziomie 38 834 etaty i było niższe w porównaniu do 2019 r. o 273 etaty (0,7%), zaś stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 38 599 osób i zmniejszył się o 477 osób (1,2%) w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółce bez wypłat z zysku wyniosło 5 708,88 zł i było wyższe w stosunku do:

– sektora przedsiębiorstw (5.410,45 zł) o 298,43 zł, tj. o 5,5%,

– przeciętnej płacy w PKP Polskie Linie Kolejowe za 2019 r.  – 5 322,94 zł czyli o 385,94 zł, tj. o 7,3%.

W 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wydała na rozwój pracowników 5,22 mln zł.