Poznaliśmy szczegóły przetargu na kolejne wagony COMBO

Poznaliśmy szczegóły przetargu na kolejne wagony COMBO

Jak już informowaliśmy, PKP Intercity ogłosiło przetarg na modernizację 50 wagonów typu 112A do standardu wagonów COMBO. Teraz poznaliśmy szczegóły postępowania.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

 • naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją (dalej zwaną łącznie „Naprawą wraz z modernizacją”) 50 wagonów osobowych typu 112A
 • przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania wagonów

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami uniwersalnymi  111A-30  COMBO  o  podwyższonym  standardzie  z  miejscami  do  siedzenia  w  układzie  bez przedziałowym,  przedziałowym,  z  wydzielonymi  przedziałami  dla  opiekuna  z  dzieckiem, przedziałem  dla  drużyny  konduktorskiej  oraz  wagonami  osobowymi  przedziałowymi przystosowanymi do przewozów osób z ograniczoną możliwością poruszania się, z miejscami do przewozu rowerów i z dwiema maszynami vendingowymi.

Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wagony, wykonaną Naprawę z modernizacją, prace i użyte do ich wykonania materiały oraz urządzenia, jak również wszelką dokumentację objętą umową oraz oprogramowanie, z uwzględnieniem następujących dłuższych okresów gwarancyjnych i rękojmi:

 • 180 miesięcy – na ramę wózków,
 • 60 miesięcy – na akumulatory,
 • 60 miesięcy – na perforację poszycia pudła,
 • 60 miesięcy – na malaturę –malowanie farbami chemoutwardzalnymi,
 • 60 miesięcy – na kompletny zestaw kołowy,
 • 60 miesięcy – dla Oprogramowania i systemów IT,
 • 48 miesięcy – na usprężynowanie I i II z elementami metalowo gumowymi,
 • 48 miesięcy – na wymianę tarczy hamulcowej,
 • 48 miesięcy – na łożyska osiowe.

Gwarancja jakości musi obejmować obejmuje zespoły, podzespoły i elementy wykonane przez Wykonawcę, jak i przez podwykonawców oraz poddostawców.

Przewoźnik wymaga aby odbiór wszystkich pojazdów nastąpił nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ponadto wyłoniony wykonawca przeprowadzi, w późniejszym terminie, przeglądy techniczne wagonów na trzecim poziomie utrzymania po 18 miesiącach eksploatacji wagonów.

Wykonania naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją jednego wagonu powinien zostać wykonany w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, PKP Intercity kierować się będzie trzema kryteriami:

 • cena – 80 pkt.
 • termin wykonania naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją jednego wagonu – 10 pkt.
 • okres gwarancji i rękojmi na – 10 pkt.

Przewoźnik przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej, jeżeli złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Na oferty PKP Intercity czeka do 7 września 2023 r.