Poznaliśmy plan połączenia Lotos Kolej i Orlen Koltrans

Poznaliśmy plan połączenia Lotos Kolej i Orlen Koltrans

PKN Orlen, jedyny udziałowiec zarówno Lotos Kolej jak i Orlen Koltrans przedstawił plan połączenia spółek. Koncern postawił na silniejszego gracza na rynku przewozów towarowych czyli przewoźnika z Gdańska.

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla spółki Lotos Kolej (Dzień Połączenia). Zgodnie z KSH, podstawę połączenia stanowić będą uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Lotos Kolej oraz Walnego Zgromadzenia spółki Orlen KolTrans.

Przeniesienie majątku Orlen KolTrans na Lotos Kolej nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki Lotos Kolej.

W związku z połączeniem podwyższony zostanie kapitał zakładowy Lotos Kolej z kwoty 2 000 000 zł do kwoty 3 170 000 zł w drodze emisji 2340 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 170 000 zł (Udziały Połączeniowe).

W związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia zatwierdzony zostanie następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia: za każdą 1 akcję Orlen KolTrans, jedynemu akcjonariuszowi zostanie przyznane 0,0043 udziału Lotos Kolej.

Z uwagi na powstałą różnicę pomiędzy wartością rynkową kapitałów własnych spółki przejmowanej a wartością rynkową Udziałów Połączeniowych, jedynemu akcjonariuszowi Orlen Koltrans zostanie wypłacona dopłata w kwocie 10 000 zł. Dopłata ta zostanie zrealizowana przez spółkę Lotos Kolej na rzecz jedynego PKN Orlen w terminie 30 dni roboczych od Dnia Połączenia.

Na dzień 1 marca 2023 r. zarząd spółki Orlen KolTrans ustalił wartość majątku przewoźnika na kwotę: 55 mln zł, natomiast zarząd Lotos Kolej ustalił wartość majątku spółki na kwotę 94 mln zł.

Gdy weźmiemy pod uwagę dane eksploatacyjne za I kwartał 2023 r. i połączymy udziały zarówno Lotos Kolej jak i Orlen Koltrans zauważymy, że po połączeniu powstanie silny przewoźnik z ponad 8% udziałem jeśli chodzi o masę przewiezionych towarów, z ponad 10% udziałem jeśli weźmiemy pod uwagę pracę przewozową oraz ponad 12% udziałem wg pracy eksploatacyjnej.