Poznaliśmy koszty przeprowadzenia Kampanii Kolejowe ABC w 2022 r.

Poznaliśmy koszty przeprowadzenia Kampanii Kolejowe ABC w 2022 r.

Poseł Jarosław Urbaniak wraz z grupą posłów skierował do ministra infrastruktury interpelacji w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Posłowie przypomnieli, że w mediach prowadzona jest szeroko zakrojona kampania edukacyjna Urzędu Transportu Kolejowego pn. „Kolejowe ABC”.

Kampania ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, co jest oczywiście celem szczytnym, zaś sam projekt można traktować jako wartościowy – podkreślili.

W ocenie posłów kampania edukacyjna nie idzie w parze z działaniami organów państwa, które, można uznać, nie przywiązują instytucjonalnie aż takiej wagi do tego istotnego tematu.

Mając to na uwadze, zwrócili się z pytaniem ile kosztuje w 2022 r. przeprowadzenie kampanii Urzędu Transportu Kolejowego pn. „Kolejowe ABC”?

Urząd Transportu Kolejowego poinformował Ministerstwo Infrastruktury, że obecnie trwa realizacja projektu Kampania Kolejowe ABC II. Działania prowadzone są dwutorowo poprzez zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem aplikacji multimedialnej dla dzieci w przedszkolach i szkołach, w szczególności na terenie gmin, w których w ostatnich latach doszło do wypadków na terenach kolejowych, oraz kampanię medialną skierowaną do dzieci i dorosłych – odpisał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak dodał, w ramach tych dodatkowych działań emitowane są reklamy m.in. w telewizji, radiu i Internecie, prowadzona jest kampania na nośnikach reklamy zewnętrznej, organizowane są pikniki edukacyjne w najpopularniejszych miejscowościach wakacyjnych, a w grudniu 2022 r. także na dworcu we Wrocławiu. Równolegle prowadzone są działania public relations, w tym w mediach społecznościowych.  Celem inicjatywy jest uwrażliwienie społeczeństwa na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów.

Kampania Kolejowe ABC II to źródło wiedzy na temat sposobów właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia – podkreślił

Przedstawiciel resortu przypomniał, że przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa „Rozwój transportu kolejowego w Polsce”, Działanie 5.2 „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”, którego celem jest w szczególności organizacja kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym służących wzrostowi świadomości społecznej w zakresie unikania zagrożeń występujących przy prowadzeniu ruchu kolejowego.

Dofinansowanie ze środków europejskich z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 85%. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0045/20-00 Projektu „Kampania Kolejowe ABC II” została podpisana w listopadzie 2020 r.  W 2022 r. na realizację zaplanowano wydatki na poziomie 17 mln zł, w tym na działania w ramach kampanii medialnej 14,5 mln zł – zaznaczył.

Kampania Kolejowe ABC II, która wystartowała 15 lipca 2022 r. to druga edycja ogólnopolskiego projektu informacyjno-edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Działania w ramach pierwszej edycji projektu były prowadzone w latach 2017-2021. W tym czasie zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne dla niemal 21,5 tys. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z całej Polski. Zajęcia edukacyjne spotkały się z pozytywnym odbiorem społecznym, dlatego Urząd Transportu Kolejowego zdecydował się na kontynuację promowania bezpieczeństwa na terenach kolejowych i pozyskanie kolejnego dofinansowania ze środków europejskich na projekt Kampania Kolejowe ABC II. Będzie on realizowany do 30 września 2023 r. W ramach tej edycji planowane jest przeprowadzenie zajęć dla kolejnych 10 tys. dzieci.