Porozumienie o współpracy organów regulacyjnych państw, przez które przebiega Korytarz RFC 8

Porozumienie o współpracy organów regulacyjnych państw, przez które przebiega Korytarz RFC 8

Organy regulacyjne ze Belgii, Niderlandów, Niemiec, Czech, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii podpisały porozumienie, które stanowi ważny element umożliwiający sprawne funkcjonowanie Korytarza Towarowego Morze Północne – Bałtyk (RFC 8).

Dokument reguluje zasady współpracy organów regulacyjnych przy prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących dostępu do infrastruktury kolejowej RFC 8.

Podstawą do zawarcia porozumienia jest art. 20 Rozporządzenia 913, który powierza organom regulacyjnym zadania i kompetencje m.in. w zakresie rozpatrywania skarg i prowadzenia spraw z własnej inicjatywy, dotyczących międzynarodowych usług kolejowego transportu towarowego. Skargi składać mogą wnioskodawcy, w tym przewoźnicy kolejowi, korzystający z tras na RFC 8, którzy uważają, że zostali potraktowani niesprawiedliwie, dyskryminacyjnie lub zostali w jakikolwiek inny sposób poszkodowani. Dotyczy to w szczególności decyzji podjętych przez zarządcę infrastruktury, kompleksowy punkt obsługi korytarza (C-OSS) lub operatora obiektu infrastruktury usługowej.