Ponad 35 mln zł straty netto DB Cargo Polska za 2023 r.

Ponad 35 mln zł straty netto DB Cargo Polska za 2023 r.

W roku 2023 spółka DB Cargo Polska osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w kwocie 8,1 mln zł. Niestety wysokie koszty finansowe spowodowały, że za ubiegły rok spółka poniosła stratę netto w wysokości 35 481 297,30 zł.

Jak tłumaczy zarząd DB Cargo Polska, strata związana jest z wysokimi kosztami finansowania dłużnego, w tym przede wszystkim kosztami odsetek płaconych na rzecz Deutsche Bahn AG związanymi z obsługą zaciągniętych pożyczek i linii kredytowej.

Przychody i koszty

W 2023 r. spółka DB Cargo Polska wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 1 272 287 375,40 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu z 2022 r. o 296 234 562,28 zł.

Koszty działalności operacyjnej przewoźnika w ubiegłym roku wyniosły 1 260 411 788,90 zł i były wyższe o 205 220 996,72 zł niż rok wcześniej. O 53 261 026,49 zł wzrosły koszty materiałów i energii, a o 38 687 967,20 zł koszty wynagrodzeń.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 8 101 670,74 zł.

O prawie 50% zwiększyły się koszty finansowe, z 33 108 132,23 zł w 2022 r. do 49 287 344,00 zł w 2023 r.

Aktualna sytuacja i przewidywane kierunki rozwoju

Spółka planuje w roku 2024 osiągnąć przychody ze sprzedaży rzędu 1,374 mld zł oraz wypracować zysk operacyjny EBIT w kwocie 6,3 mln zł.

Strategia DB Cargo Polska w obecnym roku koncentrować się będzie na rozwoju przewozów kolejowych i usług logistycznych oraz utrzymywaniu dochodowych linii biznesowych, tj. obsługi bocznic i działalności remontowo-utrzymaniowej taboru kolejowego, przy wsparciu digitalizacji i cyfryzacji procesów biznesowych – kreśli plany zarząd DB Cargo Polska.

Płynność spółki

Jak czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności, w 2023 roku spadła płynność spółki.

Wskaźnik płynności bieżącej spadł z poziomu 0,73 w roku 2022 do poziomu 0,63 w roku 2023, a wskaźnik płynności szybkiej z poziomu 0,50 do poziomu 0,42 – poinformował zarząd DB Cargo Polska.

Warto nadmienić, że płynność spółki jest zabezpieczona w ramach Grupy Kapitałowej DB AG, która zapewnia finansowanie w postaci linii kredytowej.

Wyniki przewozowe

W 2023 r. pociągi DB Cargo Polska przewiozły 34,7 mln ton ładunków. Był to spadek w porównaniu do 2022 r. Udział w rynku wg przewiezionej masy zmniejszył się z 15,89% w 2022r. do 14,98%.