Ponad 2 mln zł zysku netto PKP Informatyki w 2020 r.

Ponad 2 mln zł zysku netto PKP Informatyki w 2020 r.

Spółka PKP Informatyka uzyskała w roku 2020 zysk netto w wysokości 2,35 mln zł. Wynik ten jest wyższy od uzyskanego w 2019 roku o 1,44 mln zł. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 71,12 mln zł.

Jak poinformowała Monika Kwiatkowska Manager ds. Komunikacji i Promocji, wynik finansowy spółki PKP Informatyka za rok 2020, pomimo trwającej  epidemii COVID-19 jest zadowalający.

– PKP Informatyka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby osiągnąć założony cel finansowy w 2021 r. – dodała Kwiatkowska.

Finanse

Przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 69,49 mln zł i  były wyższe w stosunku do wykonania roku 2019 o 6,24 mln zł. Głównym źródłem uzyskania w roku 2020 przychodów ze sprzedaży usług były umowy eksploatacyjne (utrzymaniowe), z których przychód wyniósł 61,53 mln zł, kolejnym źródłem przychodów były tzw. projekty i leady, tj. nowe inicjatywy informatyczne, z których PKP Informatyka uzyskała w 2020 roku kwotę 7,95 mln zł oraz koszyki (8 tys. zł), tj. nowe inicjatywy, nie uszczegółowione na etapie planistycznym.

W 2020 roku przychody pozyskane od spółek z Grupy PKP stanowiły ponad 89,2% przychodów ogółem. Największym odbiorcą usług było PKP Cargo (39,5% przychodów) oraz PKP Intercity (27,9%) i PKP S.A. (20,4%). Przychody od podmiotów niepowiązanych wraz z PKP PLK stanowiły 10,8% przychodów PKP Informatyki osiągniętych w roku 2020.

W 2020 roku informatyczna spółka poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości 68,49 mln zł. Najistotniejszą pozycję kosztową stanowią wynagrodzenia.

Pracownicy

Fundusz wynagrodzeń ogółem w 2020 roku wynosił 38 mln zł w tym: fundusz wynagrodzeń osobowych – 36,65 mln zł oraz fundusz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1,38 mln zł. W porównaniu z rokiem 2019 fundusz wynagrodzeń ogółem wzrósł o 5,76 mln zł. Średnia płaca brutto w 2020 r wyniosła 8485 zł.

W 2020 roku zdecydowana większość osób (76,5% ogółu zatrudnionych) legitymowała się wykształceniem wyższym, a tylko 23,5% – średnim. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 353 osoby, natomiast przeciętne zatrudnienie w roku 2020 wynosi 360 etatów.

Plany na 2021 r.

W 2021 roku PKP Informatyka planuje swoją działalność gospodarczą zgodnie z kontynuowanym programem poprawy efektywności i optymalizacji kosztów operacyjnych.

Plan działalności na rok 2021 zakłada uzyskanie wyniku finansowego netto na poziomie 5,81 mln zł, przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 86,9 mln zł i kosztach działalności operacyjnej w wysokości 83,3 mln zł.