Ponad 124 mln zł netto straty CTL Logistics w 2022 r.

Ponad 124 mln zł netto straty CTL Logistics w 2022 r.

Na wynik operacyjny oraz wynik netto CTL Logistics w 2022 roku wpłynęły w głównej mierze dwa czynniki: rozpoczęcie wojny w Ukrainie oraz rozliczenie sprzedaży dwóch Spółek zależnych z Grupy CTL – komentuje wyniki finansowe Grzegorz Bogacki, prezes zarządu CTL Logistics.

W roku 2022 toczyły się negocjacje pomiędzy CTL Logistics i Haldex Investment 2 mające na celu określenie nowych zasad współpracy oraz dokonania przekształceń własnościowych w spółce CTL Maczki-Bór i spółkach z nią powiązanych.

Ostatecznie, pod koniec sierpnia zakończono transakcję, w wyniku której spółka CTL Maczki-Bór zmieniła firmę na Maczki-Bór. Dodatkowo spółka Haldex Investment 2 stała się pośrednio właścicielem akcji spółki MB-EKO, których stuprocentowym właścicielem była spółka CTL Maczki-Bór.

Z jednej strony były to zdarzenia z negatywnym impactem na wynik, z drugiej strony pozwoliły na nowy start biznesowy całej organizacji. W 2022 roku zakończyliśmy przede wszystkim ostatni etap transformacji Grupy CTL Logistics, zbywając udziały podmiotów historycznie związanych z Grupą, jednak z działalnością poza core biznesem. To właśnie zrealizowany ujemny wynik na sprzedaży udziałów, który nie miał charakteru gotówkowego i został rozliczony na poziomie salda z działalności finansowej jest głównym powodem niskiego wyniku netto. Ważne, że Grupa CTL Logistics to teraz kompaktowa, gotowa na nowe wyzwania rynkowe organizacja o profilu stricte kolejowym – komentuje Grzegorz Bogacki, prezes zarządu CTL Logistics.

Całkowita strata za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 124 134 682,67 zł netto. W 2022 r. przy przychodach 289 713 487,79 zł, koszty dzielności operacyjnej wyniosły 315 615 066,11 zł, czego 63 581 552,21 zł stanowiły koszty świadczeń pracowniczych.

Prezes CTL Logistics podkreślił , że w trudnym otoczeniu makroekonomicznym wynik EBITDA spółki był dodatni i wyniósł 39 mln zł co oznacza wzrost o 42% w stosunku do roku 2021.

Spółka, mimo wzrostu przychodów rok do roku o 11%, zaraportowała stratę na poziomie operacyjnym EBIT w kwocie 19.9 mln zł..  I tutaj widzimy właśnie wpływ wojny w Ukrainie. Ze względu na nałożone sankcje i obostrzenia, transport kolejowy uległ przeorganizowaniu. W roku 2022 spółka drastycznie zmniejszyła przewozy przez granicę z Białorusią – zrealizowany wolumen przewiezionych towarów w ujęciu rok do roku był niższy o 62%. W związku z sankcjami nałożonymi na Rosję, transport niektórych towarów został wstrzymany, tym samym istniejące korytarze wschodnie straciły na znaczeniu. Spółka na skutek powyższego straciła ok. 70% realizowanych wcześniej przewozów węgla, a sam transport węgla rosyjskiego spadł do zera – tłumaczy Bogacki.

Szef towarowego przewoźnika dodał, że dopiero od przełomu III i IV kwartału 2022 sytuacja uległa normalizacji i poprawie, a spółka zaczęła zarabiać.

W drugim półroczu 2022 roku powstały nowe korytarze transportowe lub już istniejące uległy modyfikacji. Polska stała się głównym krajem tranzytowym dostaw z i do Ukrainy. My także partycypujemy w tych przewozach – stwierdził.

Pod koniec 2022 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawiony przez zarząd CTL Logistics skonsolidowany budżet na rok 2023. Budżet ten przewiduje przychody w wysokości 549,5 mln zł, zysk netto w wysokości 1,4 mln zł, EBITDA (liczony jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, zdarzenia jednorazowe, oraz pomniejszony o wynik na sprzedaży środków trwałych) w wysokości 114,6 mln zł.

Jak dodaje nasz rozmówca, wyniki pierwszego kwartału 2023 r. CTL Logistics stanowią potwierdzenie kontynuacji rozpoczętego w czwartym kwartale 2022 roku pozytywnego trendu. Spółka osiągnęła dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, a zarówno zysk operacyjny EBIT, jak i zysk netto były dodatnie.

Przetrwaliśmy rok 2022 i dzięki wysiłkom zespołu zarządzającego i wsparciu partnerów biznesowych jesteśmy biznesowo i operacyjnie dobrze przygotowani do dalszego wzrostu w przyszłości – podkreślił Grzegorz Bogacki, prezes zarządu CTL Logistics.

W 2022 roku Grupa CTL przewiozła w Polsce 5,579 mln ton ładunków, a praca przewozowa wyniosła 1,987 mld ntkm.