Ponad 118 mln zł straty netto PKP Cargo w I kw. 2024 r.

Ponad 118 mln zł straty netto PKP Cargo w I kw. 2024 r.

Spadek przychodów i zysków pod presją dekoniunktury w przemyśle.  Cel na 2024 rok to poprawa efektywności procesów i kontrola kosztów.

Rynek kolejowych przewozów cargo pod presją utrzymującej się dekoniunktury w przemyśle

W I kw. 2024 r. w Polsce produkcja sprzedana przemysłu była o 0,7% niższa rdr. Spadek produkcji sprzedanej dotknął 20 spośród 34 działów przemysłu, w tym znaczny spadek zanotowano w segmentach istotnych dla sektora cargo, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o -20,6% rdr). Znacznie zmniejszyła się również krajowa produkcja budowlano-montażowa, która była o 10,8% niższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

W I kw. 2024 r. branża kolejowego transportu towarowego w Polsce przewiozła 54,2 mln ton masy, tj. o 10,5% mniej rdr, zaś praca przewozowa spadła o 12,6% rdr do poziomu 14,0 mld tkm.

 

W omawianym okresie Grupa PKP CARGO S.A. przetransportowała 17,9 mln ton towarów, tj. 23,3% spadku rdr. Praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tkm (-28,8% rdr). Średnia odległość przewozów wyniosła 256 km, tj. spadek o 20 km rdr. W masie przewozów największe spadki zanotowały segment paliw stałych oraz drewno i płody rolne, odpowiednio -35,1% i -34,0% rdr. Przewozy kruszyw i materiałów budowlanych spadły o 19,2% rdr. Wzrosty zanotowały segment produktów chemicznych, o 18,3% oraz paliwa płynne o 29,6% rdr. Segment intermodalny wzrósł w omawianym okresie wolumenowo o 28,8% rdr. 

Udział Grupy PKP CARGO na krajowym rynku przewozów kolejowych w I kw. br. wyniósł 30,0% (-5,9 p.p. rdr) według masy towarowej i 29,6% (-7,8 p.p. rdr) według pracy przewozowej.

Początek bieżącego roku przyniósł pogłębienie spadków w branży, co jest wynikiem utrzymującej się stagnacji w przemyśle. Zmniejszenie produkcji towarów istotnych z punktu widzenia potencjalnych przewozów Grupy PKP CARGO, takich jak np. węgla czy stali miało negatywny wpływ na portfel zrealizowanych przewozów  – komentuje Monika Starecka, p.o.  Członek Zarządu PKP CARGO S.A.

Spadek przychodów i zysków w I kw. 2024 r.

W I kw. 2024 r. spółka pozostawała pod wpływem pogłębiającej się dekoniunktury na rynku – skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 180,7 mln zł, tj. 24,5% spadku rdr, EBITDA wyniosła 122,4 mln zł, tj. 65,9% mniej rdr. EBIT był negatywny i wyniósł – 96,8 mln zł. Strata netto wyniosła 118,1 mln zł.

W I kw. 2024 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 1 263,0 mln zł, co stanowi spadek o 9,2% rdr. Największe spadki zanotowano w kosztach zużycia energii i paliwa trakcyjnego, usług transportowych i pozostałych usługach, oraz dostępu do infrastruktury, odpowiednio o 35,7%, 23,9% i 22,9% rdr.

Grupa zanotowała wzrost kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych oraz amortyzacji, tj.  odpowiednio o 6,0% i 14,5% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. Koszty finansowe netto wyniosły 48,0 mln zł, tj. wzrost o 15,7% rdr. W omawianym okresie Grupa PKP CARGO S.A. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 323,5 mln zł, tj. mniej o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. Na koniec okresu Grupa miała 176,6 mln zł gotówki oraz dostęp do finansowania dłużnego w kwocie 220,7 mln zł.

Kontrola kosztów i poprawa elastyczności procesów priorytetem Zarządu

Obecnie spółka koncentruje się na realizacji bieżących działań podnoszących efektywność organizacji w takich obszarach jak handel, operacje oraz utrzymanie taboru. Zmiany organizacyjne i poprawa efektywności procesów jest niezbędna, żeby dostosować się do bardzo konkurencyjnego rynku i stworzyć potencjał długoterminowego rozwoju biznesu i jego rentowności.

W ostatnich tygodniach Zarząd spółki PKP CARGO S.A. przekazał organizacjom związkowym pisemną informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. działań mających na celu ograniczenie kosztów poprzez uruchomienie programu kierowania pracowników na tzw.  nieświadczenie pracy, którym może zostać objętych nawet do 30% ogółu pracowników spółki.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres nieświadczenia nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwanaście miesięcy. Jedną z przyczyn podjęcia powyższych działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów, co jest niestety równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych. W ramach działań mających na celu optymalizację kosztową w związku z sytuacją spółki, Zarząd PKP CARGO S.A. wypowiedział także tzw. Pakt Gwarancji Pracowniczych.

W kolejnych kwartałach br. Zarząd planuje konsekwentną realizację podjętych działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej i finansowej spółki.