Polregio wysyła cztery EN90 na naprawy P4

Polregio wysyła cztery EN90 na naprawy P4

Pomorski Zakład Polregio ogłosił przetarg na wykonanie napraw poziomu utrzymania P4 dla czterech pojazdów serii EN90.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy P4 pojazdów EN90-001, 002, 003 i 004 zgodnie z dokumentacją techniczną i technologiczną pojazdu oraz normami wykazanymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) wraz z ich zmianami, Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) pojazdu i zainstalowanych w nim urządzeń, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Pojazdu, jak również Katalogiem części zamiennych oraz Instrukcją o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5.

Jeżeli DSU określa sprawdzenie elementu, którego wynik jest negatywny, to Wykonawca w zakresie stałym wykona naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu/podzespołu.

Zamawiający nie przewiduje prac wykraczających poza zakres stały P4 pojazdu.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania. Termin realizacji zamówienia dla jednego pojazdu wynosi 60 dni od przekazania pojazdu. Pierwsza jednostka zostanie przekazana wykonawcy w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, pozostałe pojazdy będą przekazywane sukcesywnie.

Termin składania ofert mija 28 czerwca 2024 r.

Przewoźnik zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, chyba że wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.