Polregio chce sprzedać dwie lokomotywy SP32

Polregio chce sprzedać dwie lokomotywy SP32

Polregio zaprasza do udziału w postępowaniu na sprzedaż lokomotyw spalinowych serii SP32 z podziałem na dwa zadania.

O pojazdach

Zadanie nr 1 dotyczy sprzedaży lokomotywy SP32-206 wyprodukowanej w 1987 r. Pojazd został wyłączony z eksploatacji: 30 grudnia 2017 r.

Stan techniczny pojazdu jest następujący: ostoja pojazdu bez widocznych uszkodzeń, nadwozie z ogniskami korozji, zderzaki i urządzenia cięgłowe kompletne, lecz wyeksploatowane, ramy wózków bez widocznych uszkodzeń, zestawy kołowe wyeksploatowane, urządzenia hamulcowe kompletne, lecz wyeksploatowane, silnik spalinowy kompletny, lecz wyeksploatowany, silniki trakcyjne kompletne, lecz wyeksploatowane, elektryczne maszyny pomocnicze kompletne, lecz wyeksploatowane, sprężarka główna powietrza kompletna, lecz wyeksploatowana oraz podgrzewacz kompletny, lecz wyeksploatowany.

Zadanie nr 2 dotyczy sprzedaży lokomotywy SP32-210 wyprodukowanej w 1989 r. Pojazd został wyłączony z eksploatacji: 31 października 2010 r.

Stan techniczny pojazdu jest następujący: ostoja pojazdu wykazuje ślady korozji i złuszczenia powłok malarskiej, nadwozie również posiada ślady korozji i złuszczenia powłoki malarskiej, zderzaki i urządzenia cięgłowe są kompletne, lecz wyeksploatowane, ramy wózków mają ogniska korozji, zestawy kołowe są wyeksploatowane, urządzenia hamulcowe są kompletne, lecz wyeksploatowane, silnik spalinowy ma uszkodzony układ wtryskowy paliwa, jest jednak kompletny, silniki trakcyjne mają uszkodzone łożyska ślizgowe zawieszenia, są kompletne, elektryczne maszyny pomocnicze mają uszkodzenia elementów izolacyjnych, są jednak kompletne, sprężarka główna powietrza jest kompletna, lecz wyeksploatowana, podgrzewacz jest kompletny, lecz wyeksploatowany. Dodatkowo, występują uszkodzone i niekompletne sprzęgi WN, pojazd nie nadaje się do przesyłu bez naprawy łożysk ślizgowych zawieszenia silników trakcyjnych, oraz uszkodzenia i drobne braki w szafach elektrycznych. Pojazd posiada także 8 segmentów chłodnic poza pojazdem.

Wymagania formalne

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, po 16 090 za każdy pojazd, które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Na oferty przewoźnik czeka do 28 czerwca 2024 r.

Przebieg postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trzech etapach. Etap I to złożenie oferty w formie papierowej w terminie zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu. Etap II to licytacja elektroniczna za pośrednictwem platformy zakupowej. Sprzedający w zaproszeniu skierowanym do oferentów przekaże m.in.: informacje dotycząc minimalnej wartości postąpień składanych w toku licytacji elektronicznej.

Do III etapu postępowania zostanie zakwalifikowany oferent, który w toku licytacji elektronicznej, złoży najkorzystniejszą ofertę –najkorzystniejszą cenę netto za realizację całości/części przedmiotu postępowania. W tym etapie sprzedający przeprowadzi rundę negocjacyjną, która zakończona będzie złożeniem przez oferenta, formularza ofertowego. Oferta złożona w toku III etapu nie może być mniej korzystna dla sprzedającego niż oferta złożona w toku etapu II.

Okres związania ofertą złożoną w każdym etapie wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Obie lokomotywy stoją w zapleczu technicznym Polregio w Krzyżu.