Podpisano umowę na budowę terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach

Podpisano umowę na budowę terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach

Spółka PKP Cargo Terminale podpisała z ZUE umowę dotyczącą realizacji inwestycji pn. Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach”. Szacowana wartość umowy to 123 mln zł brutto.

W ramach przedmiotu umowy wybudowane zostanie miejsce przeładunku towarów, w tym tory i rozjazdy, płyty terminalu wraz z parkingiem i drogami. Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez PKP Cargo Terminale, w tym nie wykonanie w terminie ww. robót budowlanych może skutkować zwrotem przez spółkę unijnych funduszy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju kontraktów budowlanych.

Terminal ma zostać wybudowany do 31 października 2023 r.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez ZUE wynosi 7 lat. Okres odpowiedzialności spółki z tytułu rękojmi ustalono na 3 lata.

Dodatkowo w dniu 29 lipca 2022 r. spółka PKP Cargo Terminale zawarła umowę z ECM GROUP POLSKA z siedzibą w Warszawie umowę o wartości 1 291 500 zł na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych protokołu odbioru ostatecznego pogwarancyjnego ww. terminalu.

PKP Cargo Terminale podpisało także z PKP S.A. umowę na 10-letnia dzierżawę gruntu pod budowę terminalu multimodalnego. Szacunkowa wartość umowy dzierżawy ww. gruntu wynosi: 13 272 962,47 zł brutto. PKP Cargo Terminale w ramach zawartej umowy została zobowiązana do opłaty podatku od budowli i budynków oraz co trzyletniej wyceny nieruchomości opłaconej solidarnie przez obie strony umowy. Czynsz dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji.

Przedmiotem Projektu jest budowa i uruchomienie multimodalnego terminala przeładunkowego na terenie po zlikwidowanej grupie torów odstawczo–manewrowej stacji Zduńska Wola Karsznice. Terminal ma łączyć i obsługiwać przewozy kolejowe i drogowe oraz ich kombinacje. W pierwszym etapie budowy terminal zajmie powierzchnię około 12 ha (116 786 m2).

Inwestycja w Zduńskiej Woli – Karsznicach ma wzmocnić pozycję Grupy PKP Cargo w segmencie usług terminalowych, zapewniając obsługę ładunków na Nowym Jedwabnym Szlaku i w połączeniach z portami polskimi i zagranicznymi. Możliwości przeładunkowe w Zduńskiej Woli-Karsznicach docelowo sięgną 220 tys. TEU rocznie, natomiast pojemność składowa wyniesie 4500 TEU. Będzie to największy tego typu obiekt w centralnej części Polski.