Pociągi regionalne będą uprzywilejowane podczas modernizacji warszawskiej średnicy

Pociągi regionalne będą uprzywilejowane podczas modernizacji warszawskiej średnicy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego  wyraził zgodę na uprzywilejowanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe odcinka linii kolejowej nr 448 (linia średnicowa regionalna) dla przewozów wojewódzkich. Zgoda dotyczy pociągów regionalnych: pospiesznych (RP), osobowych (RO) i aglomeracyjnych (RA) na czas modernizacji linii kolejowej nr 2.

Prezes UTK wydał decyzję, która pozwala zarządcy infrastruktury na uprzywilejowanie linii kolejowej nr 448 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia. Decyzja obejmuje przewozy wojewódzkie na czas modernizacji linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia. Zgoda obowiązuje od rocznego rozkładu jazdy pociągów 2024/2025. Prace modernizacyjne na dalekobieżnej linii średnicowej mają zakończyć się we wrześniu 2027 r.

Art. 29b ustawy o transporcie kolejowym umożliwia zarządcy infrastruktury wskazanie odcinków linii kolejowych, na których określony rodzaj przewozów będzie uprzywilejowany. Zarządca musi spełnić kilka warunków:

  • Przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami;
  • Zapewnić trasy alternatywne dla pozostałych pociągów;
  • Zapewnić możliwość wykorzystania przez inne pociągi pozostałej zdolności przepustowej;
  • Uzyskać zgodę Prezesa UTK.

Uwarunkowania prawne

Prezes UTK stwierdził, że zarządca infrastruktury spełnił lub zadeklarował spełnianie warunków określonych w art. 29b ustawy o transporcie kolejowym. Zarządca infrastruktury:

  • przeprowadził konsultacje z przewoźnikami,
  • opracował organizację ruchu w Warszawskim Węźle Kolejowym, w której zostały określone trasy alternatywne dla pociągów innych niż wojewódzkie,
  • zadeklarował przydzielanie zdolności przepustowej na linii kolejowej nr 448, która pozostanie niewykorzystana, na potrzeby przewozów wojewódzkich dla pozostałych pociągów.

Warunki określone w art. 29b ustawy o transporcie kolejowym muszą być spełnione przez cały okres obowiązywania uprzywilejowania. Możliwa będzie też korekta sposobu organizacji ruchu na czas modernizacji linii kolejowej nr 2, by dostosować ją do zmian i dynamiki rynku. W związku z uprzywilejowaniem, zarządca infrastruktury określi w regulaminie sieci zasady organizacji ruchu w Warszawskim Węźle Kolejowym.

Cel wprowadzenia uprzywilejowania

Uprzywilejowanie przewozów wojewódzkich na linii nr 448 zapewni sprawną podróż do centrum Warszawy (do pracy, szkoły). Taką możliwość da pierwszeństwo przy przydzielaniu zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej. Prezes UTK uznał podane przez PKP PLK uzasadnienie za słuszne i wystarczające do wyrażenia zgody na wprowadzenie takiego uprzywilejowania. Podróżni dojeżdżający codziennie do pracy czy szkoły muszą dotrzeć do miejsca docelowego na określoną godzinę. Zapewnienie im dojazdu do stacji położonej możliwie najbliżej celu podróży jest sprawą kluczową.

Zmiany w organizacji ruchu

Podstawowe zmiany w organizacji ruchu pociągów w okresie modernizacji linii nr 2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia dotyczyć będą przewozów dalekobieżnych. Wybrane relacje mają rozpoczynać i kończyć się na stacjach Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna i Warszawa Wschodnia. Stacją zastępczą dla Warszawy Centralnej – i częściowo Wschodniej – będzie Warszawa Gdańska, przez którą będzie prowadzony przede wszystkim ruch tranzytowy. PKP PLK realizuje na tej stacji inwestycje, które mają przystosować ją do przyjęcia zwiększonych potoków podróżnych. Osoby przyjeżdżające do Warszawy pociągami dalekobieżnymi będą miały zapewniony dogodny dojazd do centrum stolicy sprawnie działającą komunikacją miejską, w tym metrem.