PKP S.A. wróci pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury

PKP S.A. wróci pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury

Rada Ministrów będzie pracowała nad projektem rozporządzenia, w ramach którego nadzór nad PKP S.A. przeniesiony z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministerstwa Infrastruktury z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Celem projektu jest przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu uprawnień związanych z wykonywaniem w imieniu Skarbu Państwa praw z akcji i udziałów w Polskich Kolejach Państwowych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Potrzeba wyżej wskazanych rozwiązań wynika z faktu, że brak bezpośredniego nadzoru nad najważniejszymi spółkami kolejowymi w Polsce w znaczący sposób ogranicza ministra właściwego do spraw transportu w realizacji polityki transportowej, za którą ponosi pełną odpowiedzialność – czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2024 r.

Warto dodać, że na początku roku Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego skierowało do ministra infrastruktury pismo, w którym zwróciło się z wniosek o podjęcie działań mający na celu skoncentrowanie w Ministerstwie Infrastruktury całego nadzoru właścicielskiego nad państwowymi podmiotami kolejowymi.

W pierwszej kolejności Minister Infrastruktury powinien przejąć od Ministerstwa Aktywów Państwowych nadzór właścicielski na spółką PKP S.A i wszystkimi spółkami wchodzącymi w skład Grupy PKP – czytamy w stanowisku SEiMTS

Stowarzyszenie uważa, że minister infrastruktury powinien również przejąć nadzór właścicielski nad spółką Polregio, będącą największym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce, pozostającym obecnie w nadzorze Agencji Rozwoju Przemysłu.

Na początku marca na stanowisko Stowarzyszenia odpowiedział Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wiceminister przyznał, że podziela postulaty dotyczące skoncentrowania w Ministerstwie Infrastruktury zagadnień nadzoru właścicielskiego nad państwowymi podmiotami kolejowymi.

Minister właściwy do spraw transportu odpowiedzialny jest za dział administracji publicznej transport, a zatem za tworzenie i realizację polityki Rządu RP w tym sektorze. Celowym zatem byłoby, aby wszystkie państwowe podmioty zajmujące się transportem kolejowym podlegały Ministrowi Infrastruktury. Jakiekolwiek zmiany w zakresie nadzoru nad tymi podmiotami nie są jednak decyzją, która może zostać podjęta tylko i wyłącznie przez ministra infrastruktury, ale zainteresowanie tym tematem muszą przejawiać też inne resorty (w szczególności minister aktywów państwowych), a ostateczna decyzja należy do Prezesa Rady Ministrów – napisał wiceminister infrastruktury.

Przypomnijmy, że PKP S.A. trafiły pod skrzydła Ministerstwa Aktywów Państwowych pod koniec 2019 roku wraz z powołaniem resortu. MAP nadzorowało również spółki PKP PLK oraz CPK, ale w ich przypadku zmiany dokonały się wcześniej. W lutym 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury przejęło nadzór nad zarządcą infrastruktury, a nadzór nad spółką Centralny Port Komunikacyjny został przeniesiony do Pełnomocnika Rządu ds. CPK.