PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych

PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych

W Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano zapowiadany przetarg na dostawę 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

 • dostawę fabrycznie nowych 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
 • przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi pojazdów, a także dostawę wyprawki.
 • świadczenie przez wykonawcę usług utrzymania pojazdów.
 • świadczenie przez Wykonawcę usługi serwisu gwarancyjnego Pojazdów, dostępnego 24/7 zlokalizowanego w Warszawie oraz Serwisu Mobilnego (dostępnego w lokalizacjach Gdynia, Kraków, Białystok, Hrubieszów, Jelenia Góra, Kostrzyn, Lublin).

PKP Intercity wymaga aby wykonawca udzielił gwarancji jakości oraz rękojmi na każdy na okres zgodny z ofertą wykonawcy, nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego każdego z Pojazdów.

Przewoźnik wymaga świadczenia usług utrzymania pojazdów, a także napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z nich w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika:

 • gotowości technicznej taboru WU na poziomie co najmniej 95% rocznie od początku eksploatacji do zakończenia umowy w części utrzymaniowej, z wyłączeniem roku kalendarzowego w którym rozpocznie się naprawa poziomu P4, kiedy to wskaźnik gotowości technicznej będzie pomniejszony o 10%, a jeśli wyłączenie nastąpi na przełomie lat to pomniejszenie wskaźnika gotowości zostanie rozłożone proporcjonalnie między przełomowymi latami
 • niezawodności taboru WN na poziomie co najmniej 95% kwartalnie;
 • dostępności w każdym czasie na minimalnym poziomie 90% z dotychczas dostarczonych Pojazdów (wartość ta będzie zaokrąglana w dół do liczb całkowitych).

Zamawiający dopuszcza, aby maksymalna liczba zdarzeń każdego Pojazdu lub Pojazdu Zastępczego osobno powodująca utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych wynosiła nie więcej niż 3 zdarzenia w cyklu 250 000 km.

Zamawiający wymaga, aby usług utrzymania jednostek świadczone były w następujących miejscach:

 • Zakładzie Centralnym przy ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa;
 • Zakładzie Północnym, przy ul. Osada Kolejowa 12, 81-220 Gdynia
 • Zakładzie Południowym, przy ul. ul. Półłanki 1, 30-858 Kraków.

Zamawiający dopuszcza wykonywanie usług utrzymania w innym miejscu niż wskazane powyżej, po podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

PKP Intercity wymaga:

 • dostawy wszystkich pojazdów w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym dostawa dwóch pierwszych pojazdów winna nastąpić w terminie do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa kolejnych Pojazdów winna nastąpić nie później niż w terminach wskazanych w poniższym harmonogramie ramowym (miesiące liczone od zawarcia umowy oraz dostępność pojazdów do eksploatacji (narastająco):
  • do końca 36 m-ca 4 pojazdy
  • do końca 42 m-ca 16 pojazdów
  • do końca 60 m-ca 35 pojazdów
 • świadczenia usług utrzymania Pojazdów od dnia protokolarnego odbioru pierwszego pojazdu przez 120 miesięcy liczonych dla każdego z pojazdów indywidualnie.

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria

 • Cena – 60 pkt.,
 • Stawka za świadczenie usług utrzymania za 1 km przebiegu pojazdu – 20 pkt,
 • Okres gwarancji jakości i rękojmi na każdy z pojazdów (poszczególne elementy), oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację – 5 pkt,
 • Maksymalna liczba zdarzeń powodująca utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 000 km – 5 pkt,
 • Współczynnik gotowości technicznej – 5 pkt,
 • Współczynnik niezawodności taboru – 5 pkt.

Termin składania ofert mija 19 lutego 2024 r.