PKP Intercity chce wydzierżawić 5 lokomotyw spalinowych

PKP Intercity chce wydzierżawić 5 lokomotyw spalinowych

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dzierżawę pięciu lokomotyw spalinowych na okres 36 miesięcy z opcją w zakresie przedłużenia okresu dzierżawy dodatkowo o maksymalnie 12 miesięcy.

Jedynymi wymogami jakie muszę spełniać pojazdy to posiadanie funkcji zasilania wagonów w energię elektryczną 3kV DC a także być dopuszczone do eksploatacji na terytorium RP stosownie do obowiązujących przepisów prawa polskiego przystosowanych do prowadzenia pociągów pasażerskich.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową. Polski przewoźnik uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 5 lokomotywami spalinowymi z możliwością zasilania składów pociągów pasażerskich napięciem 3kV DC .

Firmy biorące udział w postępowaniu muszę wpłacić wadium w wysokości 232 tys. zł.

Oferty można składać do 4 listopada 2021 r. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Planowany termin przekazania lokomotyw nastąpi w dniu 30 grudnia 2021 roku. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi po dniu 30 grudnia 2021 r., wydzierżawiający przekaże PKP Intercity pojazdy w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy.

Przypomnijmy, że trwa postępowanie na dzierżawę dwóch pojazdów  SM42/SU42 na okres 10 miesięcy.