PKP IC przeprowadzi szkolenia z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością

PKP IC przeprowadzi szkolenia z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością

PKP Intercity ogłosiło przetarg na przygotowanie i organizację szkoleń z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością. Szkoleniami objęci mają być nowo zatrudnieni pracownicy drużyn konduktorskich oraz instruktorzy handlowi.

Celem szkoleń dla pracowników drużyn konduktorskich jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłową i przede wszystkim komfortową dla obu stron obsługę w trakcie podróży. Szkolenie ma obejmować swoim  zakresem tematykę dot. komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, w   tym asertywnej, rodzajami  niepełnosprawności  i  wynikającymi  z  nich szczególnymi  potrzebami osób  niepełnosprawnych.  Ponadto  podczas  szkolenia  powinny  zostać poruszone  zagadnienia  związane  z  wewnętrznymi  procedurami  z  zakresu  obsługi  osób z niepełnosprawnościami (np. zgłaszanie przejazdu osoby niepełnosprawnej, udzielanie pomocy przy wsiadaniu, itp.).

Z kolei celem szkoleń dla instruktorów jest wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które pomogą poznać indywidualne potrzeby osób wynikające z rodzaju posiadanej niepełnosprawności, czy radzić sobie  w  sytuacjach  trudnych. Dodatkowym  elementem  powinny być pętle indukcyjne. Instruktorzy posiadaną wiedzę wykorzystają podczas prowadzenia pouczeń okresowych dla pracowników, których elementem są zagadnienia z obsługi osób z niepełnosprawnością, jak również podczas  wsparcia merytorycznego w trakcie codziennej pracy.

Zaproponowane przez Wykonawców programy powinny uwzględniać w swoich ramach czasowych szkolenie   4-godzinnedla  pracowników  drużyn  konduktorskich  oraz  szkolenie  8-godzinne dla instruktorów.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej w Warszawie, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu,  Szczecinie,  Katowicach oraz Poznaniu. Zajęcia będą  odbywać  się  w  salach  lub  w  wagonach (w zależności od bieżących możliwości) przewoźnika ustawionych na terenach spółki w każdym z wymienionych miast.

PKP Intercity planuje przeprowadzenie dwóch etapów postępowania. Etap I to ocena formalna na podstawie złożonych dokumentów, ocena merytoryczna oraz ocena handlowa ofert wstępnych. Etap II to zaproszenie oferentów do negocjacji ceny.

Przy dokonywaniu oceny ofert wstępnych zamawiający kierować się będzie następującymi dwoma kryteriami: ocena merytoryczna, tj. kryterium jakościowe ze złożonych wraz z ofertą materiałów i programów szkoleń tzw. kryterium jakościowe – waga 70 pkt. oraz cena – waga 30 pkt.

Trenerzy wyznaczeni do przeprowadzenia szkoleń powinni posiadać minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grup min. 6-osobowejwynoszące wypracowanie łącznie min. 50dni szkoleniowych.

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na czas określony do 31.03.2021 r.

PKP Intercity nie wymaga wniesienia wadium. Oferty można składać do 2020-08-27 do godz. 10.00