PKP Cargo z umowę o wartości 499 mln zł na dostęp do infrastruktury

PKP Cargo z umowę o wartości 499 mln zł na dostęp do infrastruktury

PKP Cargo podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021.  Umowa o szacowanej wartości 499 mln zł netto  obowiązuje do 11 grudnia 2021 r.

Przedmiotem umowy jest udostępnienie przewoźnikowi przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021.

Umowa daje możliwość wykorzystania przez PKP Cargo zamówionych tras pociągów w rozkładzie jazdy, przy czym przewoźnik ma prawo zrezygnować z przydzielonej trasy lub jej części (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sieci 2020/2021). Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego, zwiększenia masy brutto pociągu (nie więcej niż o 1000 ton) lub zmniejszenia masy.

Na podstawie umowy zarządca infrastruktury świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi umożliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez przewoźnika częstotliwości sieci radiołączności kolejowej oraz zapewnienie na żądanie PKP Cargo informacji związanych z przejazdem pociągu.

W ramach kontaktu PLK świadczy również usługi dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, w tym obejmujące zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów.

Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 499,0 mln zł netto (613,8 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości umowy do 15% nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.

W wyniku nienależytej realizacji rozkładu jazdy, obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań między stronami umowy będą rekompensaty.

– Do wypłaty rekompensaty za opóźnienie pociągów kwalifikują się wszystkie pociągi, które ukończyły bieg na sieci zarządzanej przez PKP PLK lub zostały przekazane na obszar innych zarządców z opóźnieniem na trasie przejazdu pociągu większym niż 5 minut w przypadku pociągów pasażerskich i 15 minut w przypadku pociągów towarowych – podało PKP Cargo w komunikacie.

Przedmiotowe rozliczenie dotyczyć będzie pociągów, na które złożono wnioski z wyprzedzeniem co najmniej na 5 dób przed planowanym odjazdem.

W umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu uruchomienia przez PKP Cargo pociągu z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu z pominięciem obowiązujących zasad, uruchomienia przez przewoźnika pociągu z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad, odwołania trasy pociągu przewoźnika z przyczyn leżących po stronie zarządcy oraz nienależytego utrzymania międzytorzy przez zarządcę, a także wykorzystywania przez PKP Cargo zdolności przepustowej dla manewrów i postojów z pominięciem obowiązujących zasad.